ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII и ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

Свободни места след трето класиране

Учениците класирани и записали се на първи/втори етап на класиране и след това изтеглили документите си могат да подадат заявление за трети етап на класиране само на хартиен носител в училищата-гнезда (не могат да подадат заявление онлайн).

Свободни места за трето класиране

Срокове за подаване на документи за участие в трето класиране: от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. вкл.

 1. Средно училище „Христо Ботев“, гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин – за учениците от училищата на територията на община Белоградчик и община Чупрене, както и от други области.

Адрес: ул. „Иван Вазов“ № 4А, тел. 0879983407

Работно време на комисията: от 8:00 часа до 18:00 часа  – само работните дни.

 1. Средно училище „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин – за учениците от училищата на територията на община Ружинци, както и от други области.

Адрес:  ул.“Георги Димитров“ 130, тел. 0888581245

Работно време на комисията: от 8:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 часа до 17:00 часа – само работните дни.

 1. Средно училище „Васил Левски“, гр. Кула, община Кула, област Видин – за учениците от училищата на територията на община Кула, както и от други области.

Адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане“ № 32, тел. 0879445225

Работно време на комисията: от 8:00 часа до 18:00 часа  – само работните дни.

 1. Център за кариерно ориентиране, гр. Видин – за учениците от общините Бойница, Брегово, Видин, Димово, Макреш, Ново село, Грамада, както и от други области.

Адрес: гр. Видин, улица „Княз Борис І“ №  32, ет. 2, тел: 094/928888

Работно време на комисията: от 11.07.17 г. до 13.07.17 г. вкл., от 8:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

Подаването на заявленията може да става на хартиен носител в посочените училища и в Центъра за кариерно ориентиране, гр. Видин и онлайн в платформата – http://priem.mon.bg.

Заявление за участие в трети етап на класиране 

Справка за минималните и максималните балове по паралелки в област Видин.

Подаване на документи за участие в първи и трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година.

/ завършено основно образование след VII клас/

Училища,  места и срокове, определени за приемане на документи за участие в класиране след завършено основно образование след 7 клас.

 

Срокове за подаване на документи за участие в първо и трето класиране:

 І етап на класиране – от 16.06.17 г. до 22.06.17 г. вкл.

ІІІ етап на класиране – от 11.07.17 г. до 13.07.17 г. вкл.

 1. Средно училище „Христо Ботев“, гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин – за учениците от училищата на територията на община Белоградчик и община Чупрене, както и от други области.

Адрес: ул. „Иван Вазов“ № 4А, тел. 0879983407

Работно време на комисията:

I  етап – от 8:00 часа до 18:00 часа  – само работните дни.

III етап – от 8:00 часа до 18:00 часа  – само работните дни.

 1. Средно училище „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин – за учениците от училищата на територията на община Ружинци, както и от други области.

Адрес: с. Дреновец, ул.“Георги Димитров“ 130, тел. 0888581245

Работно време на комисията:

I  етап – от 8:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 часа до 17:00 часа – само работните дни;

 III етап – от 8:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 часа до 17:00 часа – само работните дни.

 1. Средно училище „Васил Левски“, гр. Кула, община Кула, област Видин – за учениците от училищата на територията на община Кула, както и от други области.

Адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане“ № 32, тел. 0879445225

Работно време на комисията:

I  етап – от 8:00 часа до 18:00 часа  – само работните дни.

III етап – от 8:00 часа до 18:00 часа  – само работните дни.

 1. Център за кариерно ориентиране, гр. Видин – за учениците от общините Бойница, Брегово, Видин, Димово, Макреш, Ново село, Грамада, както и от други области.

Адрес: гр. Видин, улица „Княз Борис І“ №  32, ет. 2, тел: 094/928888

Работно време на комисията:

І етап на класиране – от 16.06.17 г. до 22.06.17 г. вкл. – само работните дни, от 8:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

ІІІ етап на класиране – от 11.07.17 г. до 13.07.17 г. вкл., от 8:00 часа до 18:00 часа без прекъсване.

Подаването на заявленията може да става на хартиен носител в посочените училища и в Центъра за кариерно ориентиране, гр. Видин и онлайн в платформата – http://priem.mon.bg.

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране 

Списък на паралелките в област Видин, I класиране, прием 2017/2018 учебна година

 Детайлна статистика

Документи, които подават учениците:

 Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания – на място при комисиите, които приемат документи;

 • Заявлението може да  се попълни предварително, като се свали и двустранно разпечата от сайта на РУО – Видин;

 1. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
 2. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;

 3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстване за специалности и професии;

 4. За ученици от други области – служебна бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и математика.

 

Подаване на заявления онлайн в платформата – http://priem.mon.bg.

Вход в платформата – входящ номер и код за достъп, вписани са в служебната бележка за място  за явяване на приемен изпит.

 

Учениците могат да кандидатстват за неопределен брой училища и паралелки във всички региони на страната.

 

 1. Избор на регион – РУО, от падащо меню;

 2. Избор на училище и паралелка, по реда на желанията и предпочитанията на кандидата – от падащо меню;

 3. За паралелки в професионалните гимназии се прикачва сканираното медицинско свидетелство във формат PDF;

 4. След натискане на бутон „Запис“ на вписаните данни, ще се генерира декларация за родителя.

  Това ще е доказателство, че родителят е информиран и лично е подал заявлението в платформата.

Заповед № 242/28.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас на учебната 2017/2018 година в област Видин

Заповед № 256/31.03.2017 г. за изменение на Заповед № 242/28.03.2017 г.

Заповед № 243/28.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием в IХ клас на учебната 2017/2018 година в област Видин

Заповед № 244/28.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием в V клас на учебната 2017/2018 година в област Видин

Прием на доументи за насочване на ученици с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства след завършено основно образование (след завършен VII клас или след завършен VIII клас) в профилирани паралелки и в  паралелки за придобиване на професионално образование за учебната 2017/2018 година

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Вашият коментар