ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, се включиха в обучения  общо 103 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин, чрез РУО- Видин, в качеството на възложител по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица се издава Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Технически университет – Варна, Община Варна и Регионалното управление на образованието – Варна организират и провеждат Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ през месец март 2019 г.

  • покана за участие и регламент за провеждането от тук.

В рамките на инициативата ще се проведе и надпревара между учениците, излъчени от училищата, на тема „Кoe е най-важното технологично откритие, защо?“

 

информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда. В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актулизиран със Заповед № РД 09-296 от19.02.2018 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението. Заявките може да постъпват до 15 януари 2019 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg  и чрез училищата.

Примерен формат за заявка можете да изтеглите от тук

Списък на  училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин можете да видите тук.

Национален видео каталог „Това е България“

Екипът на Globus Media Group представя Национален видео каталог „Това е България“

Поредицата съдържа 12 художествено документални филма, които обхващат отделни теми от живота на България през вековете на нейното съществуване, преплетени с прекрасната ѝ природа и забележителности.

Трейлърите на филмите от Национален видео каталог „Това е България” може да гледате от следния линк:
https://imagebulgaria.com/bg/this-is-bulgaria-trailers-bg/,

подробно е описание на съдържанието на всеки един от филмите от тук

Видео каталогът е преведен и дублиран на английски, руски, немски, френски и испански език

От менюто на диска Вие избирате езика, на който желаете да представите филма.

Globus Media Group е медийна компания, която излъчва два телевизионни канала

Travel TV и This is Bulgaria и управлява видео портала www.imagebulgaria.com

Стандартното издание, което представлява поредицата от 12 филма, събрани в три диска, е на цена 50 лв. без ДДС.

Луксозното издание, в което всеки филм от поредицата е на отделен диск, е на цена 150 лв. без ДДС.

Обобщаващ 90 минутен филм от тези 12 е с цена 20 лв. без ДДС.

За всички детски градини и училища се предлагат издания с 20 % отстъпка от цените, описани в офертата за различните видове каталози.

Вашата поръчка може да заявите на E-mail:
marketing@ttvi.bg, като е необходимо да се изпратят данни за фактура, брой и вид каталог, телефон за контакти.

При въпроси може да се обадите на телефон:
087 606 69 30

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 27.11.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, на 02.12.2018 г., се включиха в обучения 47 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин, чрез РУО- Видин, в качеството на възложител по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица се издава Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още около 80 педагогически специалисти от област Видин. Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––-

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Хиперактивността и невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях

Oбучение в рамките на Зимната Интерактивна Академия (съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружество на Психолозите в България и фондация Човек Плюс) предназначено за училищата и детските градини.

Присъствен онлайн семинар (уебинар) на тема: „Хиперактивността и Невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях”. Уебинарът – предназначен за психолози, педагогически съветници, преподаватели, образователни ръководители – ще се проведе на 3-4.12. от 18 ч. в платформата Zoom. Той е с 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. За повече информация и включване в уебинара имейл akademia_ppo@abv.bg

Това е едно нетрадиционно онлайн обучение посветено на Био-Психо-Социален подход към Хиперактивността и Невниманието. В него ще се разгледат важни теми като:
– какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието, с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ ?

Информация за други носещи квалификационен кредити уебинари  в рамките на Зимна Интерактивна Академия (11.2018-03.2019)  – https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16

Уважаеми колеги,

Свидетелствата за V  и IV професионално-квалификационна степен към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти – гр. Велико Търново са получени в Регионално управление на образованието – гр. Видин.

Всички участници преминали успешно обучението на тема: „Терапевтичната функция на изобразителното изкуство в детската градина и началното училище“ и успешно са положили изпит , следва да получат  свидетелствата лично срещу подпис от РУО – гр. Видин, ет. 12,  стая № 1.

Лицата придобили ПКС, следва да подадат заявление до директора на съответното училище или детска градина, за изготвяне на допълнително споразумение за полагащото им се допълнително възнаграждение. Допълнителното споразумение, следва да е в сила от 01.12.2018 г.

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО гр.  Видин

онлайн уебинар „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище“

Национален конкурс за изработка на кукла под надслов „В очакване на Коледа 2018“