График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2018 – 2019 г.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 14 – 18.05.2018 г.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 22.05.2018 г.
3 Провеждане на НВО по български език и литература
Провеждане на НВО по Математика
21.05.2018 г. 23.05.2018 г.
4 Обявяване на резултатите от тестовете. до 06.06.2018 г.
5 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуство
Музика
Спорт
 

01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05-06.06.2018 г.

6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 11.06.2018 г.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 13 – 19.07.2018 г.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 20 – 26.06.2018 г.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 03.07.2018 г.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04 – 06.07.2018 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 12.07.2018 г.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 13 – 17.07.2018 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 19.07.2018 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 20 – 24.07.2018 г.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 26.07.2018 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 27 – 30.07.2018 г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 02.08.2018 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 11.09.2018 г.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2018 г.

 

Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на учениците след 7 клас след получаването на служебните бележки.

Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Заявление за участие в първи(трети) етап на класиране от тук

Заявление за участие във втори етап на класиране от тук

Учениците и техните родители могат да се запознаят с изпитните работи от НВО по български език и литература и НВО по математика в периода от 07.06.2018 г. до 11.06.2018 г., от 09:00 ч. до 17:30 часа в стая 7 на РУО – Видин, Площад „Бдинци“ 2А, ет.12.

Учениците и техните родители могат да се запознаят с изпитните работи от изпита по Изобразително изкуство в периода от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г., от 09:00 ч. до 16:00 часа в – в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Видин, ул. „Горазд“ № 23.

Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи и на рецензиите.

Министър Вълчев се срещна с представители на образователните институции в област Видин

Отдалечени и малки училища от област Видин ще получат допълнителни средства за работа с уязвими групи и за финансиране на дейността на екипите за обхват на децата и учениците в образователната система. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред директори на училища и детски градини във Видин, представители на синдикатите и на общините, с които се срещна в СУ „Цар Симеон Велики“ във Видин.

Много е важно да обхванем децата в детска градина, посочи министърът. Той акцентира и върху това, че в този процес от голямо значение е работата на училищата с родителите и останалите институции.

По думите на Вълчев едно от очакванията към системата на образованието е да подготви кадри за бизнеса. Затова професионалното образование е приоритет и е изготвен списък на професии с очакван недостиг на кадри, по които ще е възможно да се образуват маломерни паралелки. Той посочи, че Министерството на образованието и науката продължава да работи за намаляване на административната тежест на учителите и очаква техните предложения.

Министър Вълчев посети училища в градовете Кула и Бойница, където учителите успяват да обхванат и задържат децата с работа по проекти и извънкласни дейности. Министърът прояви специален интерес към заниманията по интереси по проектите „Твоят час“ и „Ученически практики“ и взаимодействието с другите институции. Учителите отбелязаха, че си съдействат много добре с общината и няма необхванати в образователната система деца. Успяват и по отношение на включването на децата в детска градина.

Механизмът за привличане и обхват на децата показа, че когато институции и родители работят заедно се постигат резултати, заяви министърът. По време на срещите с представители на местната власт бяха коментирани възможностите за подобряване на материалната база в училищата и детските градини.

Областно ученическо състезание

Областното ученическо състезание
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
Видин 2018 година

Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи и БЧК

Държавен план-прием 2018/2019 учебна година


 V клас

 • организация на дейностите по приемане на ученици от тук

VIII клас

 • организация на дейностите по приемане на ученици от тук 
 • график на дейностите по приемане на ученици от тук
 • областна комисия по приемане на ученици от тук

 

Световно кафене – „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“

На 29.03.2018 г., от 14:00 часа, в Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин се проведе интерактивна дискусия с ученици от VII клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2018/2019 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“.

Целта на инициативата е създаване на условия за информиран и осъзнат избор на образование и професия, както и утвърждаване ролята на Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и компетентности.

В събитието взеха участие 36 /тридесет и шест/ ученици от 9 /девет/ видински училища, които бяха разпределени на четири маси в четири тематични направления –  „Профилирано обучение“, „Икономика и туризъм“,  „Селско и горско стопанство“  и „Техника и строителство“.

Въпросите на които отговаряха всички бяха: кога, къде и какво искам/ще мога да работя?

За вас зрелостници

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година от тук

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити от тук

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май – юни на учебната 2017/2018 година.

 • Български език и литература – 21 май 2018 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 година.

Начален час – 08:00 часа

Продължителност – 4 астрономически часа,  като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа.

Важни срокове, свързани с изпитите, които не трябва да пропускат зрелостниците. 

 1. От 5 до 16 март 2018 г. учениците, които се обучават в XII клас подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни на учебната 2017/2018 година  до директора на училището, в което се е обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Началника на Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

 1. До 18 май 2018 г. – Обявяване на списъци в училищата, в които се обучават ученици от XII клас, с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.
 1. До 18 май 2018 г. – Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година. 
 1. До 13 юни 2018 г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година в училището, в което се е обучавал зрелостникът и на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/.