Националния фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България”

През 2018 година център „Нестия” и фондация „Бъдност за талантите на България” са провели Националния фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България”, в който са участвали над З 000 деца. През 2019 година центьр „Нестия” и фондация „Бъдност за талантите на България” планират да проведат отново Националния фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България”.

Повече информация можете да получите от тук и тук. Програмата можете да видите тук.

XVII Национално състезание по природни науки и екология

Oт 23 до 25.11.2018 г. РУО-Видин,Община Видин и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бяха домакини нa XVII Национално състезание по природни науки и екология.

ОТКРИВАНЕ!

ПРОЕКТИТЕ!

НАГРАЖДАВАНЕТО!
Церемонията по награждаването на участниците от седемнадесетото състезание се проведе в училището домакин СУ „Св.Св. Кирил и Методии”. Гости на събитието бяха Венци Пасков – заместник-кмет на Община Видин и Веселка Асенова – началник на Регионално управление на образованието – Видин. Победителите обяви доц. д-р Божидар Галуцов – председател на Националната комисия за организация и провеждане на състезанието.
Венци Пасков връчи наградата на журито, която получи Николай Христов (XII клас) от ПМГ „Проф. Емануил Йорданов” – гр. Кюстендил, автор на темата „Инкубиране и отглеждане на птиците в училище”, с научен ръководител Силвия Русимова, както и отличието за първо място на Анастасия Генова (XII клас) oт 133-то СУ „А.С.Пушкин” – гр. София, за темата “Детектор на електромагнитни вълни – EMF_GHOST”, с научен ръководител Ралица Ранчова. За целта Община Видин бе предоставила таблети за победителите.
Наградата на публиката беше за Симона Георгиева (IX клас) и Анна Славеева (XII клас), също от „Проф. Емануил Йорданов” – гр. Кюстендил, автори на темата „От рецептата на баба до олеиновия сапун”, с научен ръководител Силвия Георгиева. Тя бе връчена от Веселка Асенова.
Заместник-кметът на Общината закри събитието с думите: „Вярвам, че сте останали с хубави впечатления и сте успели да се запознаете с културно-историческите паметници на нашия старпрестолен град”. Той поздрави всички от името на видинския кмет Огнян Ценков и увери, че Общината и занапред ще се радва да бъде домакин на подобни инициативи.
Участниците и гостите поздрави и г-жа Асенова, с пожеланието за успешна реализация на дванадесетокласниците, а на всички останали – да следват мечтите си.
Състезателите с най-високи резултати, които през следващата година ще завършат образованието си, имат възможност с получените оценки да кандидатстват в три висши учебни заведения в страната.

Литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Темата на тазгодишното, шесто издание на надпреварата, е ДА ОБИЧАШ, ВЪПРЕКИ… и е предизвикателство към творческото въображение на учениците, базирано на исторически факти или изцяло плод на фантазия.

Младите разказвачи трябва да смесят реалност с въображение в художествени разкази по темата:

ДА ОБИЧАШ, ВЪПРЕКИ…

Те трябва да разкажат истории за любов, приятелство, разбирателство, взаимопомощ и саможертва между българи и евреи. Герои могат да бъдат реални личности или сюжети, които се основават на действителен случай. Задачата пред младите творци е на основата на познанията си за историческата реалност да разкажат своя история, сътворена от въображение и умение да си служат с литературния език.

Във виртуалната библиотека на сайта на Център „Алеф„ е поместена богата библиография и филмография, както и публикации за реални съдби и ситуации от историята, които са в помощ на учениците.

Конкурсът стартира от ноември 2018 година. Според регламента, в него могат да участват ученици от VIII до ХII клас от цялата страна.

Ученическите творби се изпращат до 1 март 2019 г. на електронна поща center.alef@gmail.com или на адрес: Бургас 8000 пл. Баба Ганка 4 ет. 4. Център Алеф

Втора фаза от програмата “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”

Добри практики от училищата от област Видин

ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин

Активното включване на учениците в процеса на учене чрез реални действия и преживявания -„Учене чрез преживяване” чрез глобалната тема „Празници и обичаи”. Дейностите са съобразени с ДОС и учебните програми за трети клас.


ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Видин и
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Въвеждане в седмичната програма на учениците на ден за дейности. Този ден е подчинен на една тема и обединява работата по два или три учебни предмета, бинарен урок с участието съответно на екип от двама или трима учители едновременно. 


СУ ”Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово

Обучението по история и цивилизации в прогимназиален етап се извършва по модела на обърнатата класна стая, при който типичното лекционно преподаване и писането на домашни работи се разменят. Това означава, че учителят „преподава” онлайн, извън класната стая, а дейностите, които учениците обикновено правят вкъщи, се преместват в класната стая. 


СУ „П. Р. Славейков”, гр. Видин

Повишаване на функционална грамотност – да превърнем гледането на филми със субтитри в средство за повишаване на грамотността.


СУ ”Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село

Прилагане на иновативни методи на преподаване по български език и литература, за да се доближи обучението до естествените процеси на учене чрез моделиране и практикуване на умения в класната стая.

Резюме на проекта / Project Summary

 

Резюме на проекта Project Summary

Цели на проекта:
1) Да се ​​разработи иновативна, базирана на ИКТ, методология за повишаване на междукултурните компетенции и умения както на учители, така и на ученици;
2) Да се стимулира сътрудничеството между участващите страни чрез обмен на добри практики;
3) Да се ​​повиши нивото на владеене на английски език на участниците;
4) Повишаване на мотивацията на учителите за учене през целия живот;
5) Насърчаване на партньорството между училищата и регионалните управления на образованието.

Екип на проекта:
Седем различни институционални партньори (училища, НПО и две регионални управления на образованието) от България, Малта, Холандия и Турция. Проектът включва организации, които работят в различни социално-икономически, културни и образователни контексти. Целевата група е съставена от около 50 преподаватели по английски език и 30 ученици. Проектът ще обхване около 100 учители и ученици от училища, които не участват в проекта, заинтересовани страни и широката общественост.

 Основни дейности по проекта:
– разработване на иновативна платформа за комуникация;
– обучения за учители и ученици;
– дейности за мобилност;
– срещи със заинтересованите страни;
– летни училища;
– мобилна изложба;

Проектът се основава на иновативен метод на преподаване на английски език и има за цел да усъвършенства интелектуалните, междукултурните и междуличностните умения на участниците и да разшири техните културни хоризонти и критично мислене. Целите ще бъдат постигнати чрез разработване и обсъждане на интердисциплинарни теми, избрани от широк спектър от области: наука, хуманитарни науки, изкуство, политика, културология и обществен живот.

Специален акцент ще бъде поставен върху интерактивното участие в час и използване на ИКТ. На участниците ще бъдат дадени различни задачи, устни и писмени, а в края на обучението придобитите знания и умения ще бъдат оценявани чрез тестове.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
– създаване на нова платформа за комуникация
– разработване на иновативна методология на преподаване и изучаване на английски език;
– проектиране на нови учебни материали;
– установяване на партньорства с училища, регионални образователни институции и НПО, които не са членове на екипа за изпълнение;
– обмен на добри практики между партньорите.

Рroject aims:
1) To develop innovative, ICT based, methodology for enhancing the intercultural competences and skills of both teachers and students;
2) To stimulate collaboration between the participating countries through exchange of good practices;
3) To upgrade the level of English language proficiency of the participants;
4) To strengthen the profile of the teacher’s profession and thus increase motivation for lifelong learning;
5) To encourage school-local authorities partnership.

Project team:
Seven different institutional partners (schools, an NGO, and two regional departments of education) from Bulgaria, Malta, the Netherlands, and Turkey . Thus the project includes organizations that operate in diverse socio-economic, cultural and educational contexts. The target group is made up of about 50 English language instructors and 30 pupils. In addition, the project will reach about 100 teachers and pupils from schools not involved in the project, stake-holders and the broader public.

Main project activities:
– developing an innovative platform of communication;
– training sessions for teachers and pupils;
– mobility activities;
– meetings with stake-holders;
– summer schools;
– mobile exhibition;

The project is based on an innovative method of teaching English and aims to hone the intellectual, intercultural and interpersonal skills of the participants and broaden their cultural horizons and critical thinking. The goals will be achieved through development and discussions of interdisciplinary topics chosen from a wide range of fields: science, humanities, art,politics, cultural studies, and public life.

Special emphasis will be placed on interactive participation in class and use of ICT. The participants will be given various assignments, oral and written, and at the end of the training the acquired knowledge and skills will be evaluated by tests.

Achieved results during the project:
– creating a new platform of communication
– developing an innovative methodology of teaching and learning English;
– designing new teaching materials;
– establishing partnerships with schools, regional educational authorities and NGOs that are not members of the consortium;
– exchanging good practices among partners.

 

Календарния план на СМБ

Информация относно календарния план на СМБ за състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 година може да бъде намерена на http://www.math.bas.bg/smb/.

МОН не носи отговорност за организацията, провеждането и съдържанието на материалите на състезанията, които не са от утвърдения график на националните състезания (Приложение № 3) към Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.