Министър Вълчев се срещна с представители на образователните институции в област Видин

Отдалечени и малки училища от област Видин ще получат допълнителни средства за работа с уязвими групи и за финансиране на дейността на екипите за обхват на децата и учениците в образователната система. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред директори на училища и детски градини във Видин, представители на синдикатите и на общините, с които се срещна в СУ „Цар Симеон Велики“ във Видин.

Много е важно да обхванем децата в детска градина, посочи министърът. Той акцентира и върху това, че в този процес от голямо значение е работата на училищата с родителите и останалите институции.

По думите на Вълчев едно от очакванията към системата на образованието е да подготви кадри за бизнеса. Затова професионалното образование е приоритет и е изготвен списък на професии с очакван недостиг на кадри, по които ще е възможно да се образуват маломерни паралелки. Той посочи, че Министерството на образованието и науката продължава да работи за намаляване на административната тежест на учителите и очаква техните предложения.

Министър Вълчев посети училища в градовете Кула и Бойница, където учителите успяват да обхванат и задържат децата с работа по проекти и извънкласни дейности. Министърът прояви специален интерес към заниманията по интереси по проектите „Твоят час“ и „Ученически практики“ и взаимодействието с другите институции. Учителите отбелязаха, че си съдействат много добре с общината и няма необхванати в образователната система деца. Успяват и по отношение на включването на децата в детска градина.

Механизмът за привличане и обхват на децата показа, че когато институции и родители работят заедно се постигат резултати, заяви министърът. По време на срещите с представители на местната власт бяха коментирани възможностите за подобряване на материалната база в училищата и детските градини.

Областно ученическо състезание

Областното ученическо състезание
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
Видин 2018 година

Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи и БЧК

Държавен план-прием 2018/2019 учебна година


 V клас

 • организация на дейностите по приемане на ученици от тук

VIII клас

 • организация на дейностите по приемане на ученици от тук 
 • график на дейностите по приемане на ученици от тук
 • областна комисия по приемане на ученици от тук

 

Световно кафене – „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“

На 29.03.2018 г., от 14:00 часа, в Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин се проведе интерактивна дискусия с ученици от VII клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2018/2019 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“.

Целта на инициативата е създаване на условия за информиран и осъзнат избор на образование и професия, както и утвърждаване ролята на Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и компетентности.

В събитието взеха участие 36 /тридесет и шест/ ученици от 9 /девет/ видински училища, които бяха разпределени на четири маси в четири тематични направления –  „Профилирано обучение“, „Икономика и туризъм“,  „Селско и горско стопанство“  и „Техника и строителство“.

Въпросите на които отговаряха всички бяха: кога, къде и какво искам/ще мога да работя?

За вас зрелостници

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година от тук

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити от тук

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май – юни на учебната 2017/2018 година.

 • Български език и литература – 21 май 2018 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 година.

Начален час – 08:00 часа

Продължителност – 4 астрономически часа,  като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа.

Важни срокове, свързани с изпитите, които не трябва да пропускат зрелостниците. 

 1. От 5 до 16 март 2018 г. учениците, които се обучават в XII клас подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни на учебната 2017/2018 година  до директора на училището, в което се е обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Началника на Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

 1. До 18 май 2018 г. – Обявяване на списъци в училищата, в които се обучават ученици от XII клас, с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.
 1. До 18 май 2018 г. – Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година. 
 1. До 13 юни 2018 г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година в училището, в което се е обучавал зрелостникът и на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/.