Допуснати до конкурс

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, РУО – Видин

СПИСЪК на документи, които кандидатът за длъжността „началник на регионално управление на образованието“ трябва да познава и използва