Архив на категория: Състезания, конкурси и фестивали

Провеждане на Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“ Селановци 2021

За осма поредна година ОУ „Н Й. Вапцаров“ с. Селановци, община Оряхово, област Враца организира Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“ Селановци 2021, на който Регионално управление на образованието – Враца е съорганизатор. От настоящата учебна година конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на Националния дворец на децата.

Прилагамe Статут на НК „Малкият принц“ с включени срокове, теми и начин на организация тук ⇒⇒⇒

Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Допустими кандидати по цитираната процедура са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ) и Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, които осъществяват дейност за кариерно ориентиране и консултиране. Процедурата предвижда и участие на асоциирани партньори – общини, на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), териториални структури на Агенцията по заетостта (Дирекции „Бюро по труда“) и на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.
Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .
Заинтересованите страни – потенциални кандидати и партньори, вкл. асоциирани партньори, могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/), модул „Разяснения по процедурата“, както и на електронната поща на УО на ОПНОИР: infosf@mon.bg. Разясненията на УО на ОПНОИР се предоставят публично в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“. Информационният ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа.

В тази връзка, каним заинтересованите страни за участие в информационния ден, за което ще е необходима регистрация на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие в срещата в началния час, препоръчваме регистрацията да бъде извършена предварително (до 18 януари 2021 г. включително).

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлява участникът, както и ролята, която изпълнява в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което молим за участие да се регистрират до двама представители от една организация/институция.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 20.01.2021 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

⇒ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

⇒ ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН

Национален конкурс за ученическо творчество “На мира в света“

Организационният комитет на конкурса за детско и ученическо творчество „НА МИРА В СВЕТА” обявява началото на новото издание на конкурса 2020-2021 г. на ТЕМА : ЦЕНАТА НА МИРА
Организационният комитет на конкурса
отправя към всички

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Тази благородна надпревара ще бъде нашият принос към всеобщото старание да не допуснем да помръкнат светлината на Слънцето и лъчезарните усмивки на всички хора по нашата планета.Успехът ще е общ.
Към ПОКАНАТА »»»

Към СТАТУТ НА КОНКУРСА »»»

Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Национална професионална гимназия по велеринарна медицина ”Иван Павлов”, град Стара Загора е основана преди 72 години. От 2017 година е със статут на училище с национално значение, в което се обучават ученици от 22 области на Република България в две направления и три специалности: ветеринарна медицина: специалност „Ветеринарен техник” и „Ветеринарен лаборант”; хранителни технологии: специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”. Преподавателският състав поддържа професионалното си ниво и добрите учебни практики. Модернизирането на материалната база създава възможности за актуализиране на методите на преподаване и изграждане на професионални компетенции на обучаемите.
Конкурсът е включен в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2020/2021 година.
Програмата на Националния ученически конкурс тук »»»

Конкурс „Дърво с корен 2020“

11-ото издание на конкурс  „Дърво с корен 2020“ търси историите на любими и впечатляващи дървета. Кои са любимите на хората дървета? Какво ги прави по различни и толкова ценни за нас? Повече информация тук »»»

Ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

За осми пореден път Център за европейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“.

Повече информация тук »»»

Национален конкурс за рисунка „Космосът и ние“

Фондация „Устойчиво развитие за България” и Синдикатът на българските учители със съдействието на Руския културно-информационен център организират Национален ученически конкурс за рисунка „Космосът и ние”.
Конкурсът е част от II Международен фестивал за детско и младежко научно-техническо творчество „От винта!” — 20-24 октомври 2020 г., София, България.
Подробности тук ⇒⇒⇒

XVII Димитровденско математическо състезание.

Във връзка с Духовния празник на град Видин Съюза на математиците в България съвместно с община Видин и РУО – Видин организират и провеждат Димитровденско математическо състезание.

Подробна информацията за състезанието е налична в съобщението на Съюза на математиците в България – секция Видин

Заявките за участие в състезанието се подават до 16:00 часа на 14.10.2020 г. на посочения линк: https://forms.gle/WZhpHtSeA1i8JwEL9.

Поради противоепидемичните мерки в страната във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19, всеки ученик, заявил участие ще се яви в училището в което се обучава.

Наградите на победителите в състезанието са осигурени от община Видин. Награждаването ще се проведе на 22.10.2020 г. от 12:30 часа.

декларации за съгласие за публикуване на резултатите:

  • за ученици до 16 години ⇒⇒⇒
  • за ученици над 16 години ⇒⇒⇒

Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020”

За тринадесета поредна година в гр. Кърджали ще се проведе Национален празник на детското изкуство – „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2020” на 31 октомври и 01 ноември 2020 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври и включва два конкурса:

– Национален конкурс за детска рисунка – „Вълшебният свят на Родопите”

– Национален конкурс фотография – „Фотоприказки”

Организатори и домакини на проявата са МОН, НДД, РУО – Кърджали, Община Кърджали и ЦПЛР – ОДК – Кърджали.

26. математическо състезание „Хитър Петър“

26. математическо състезание „Хитър Петър“ ще се проведе на 10.10.2020 година (втората събота на месец октомври) в Габрово, София, Варна, Бургас , Пловдив, Перник, Стара Загора, гр. Гоце Делчев, Ботевград и други градове в страната. Състезанието е включено в календарния план на Съюза на Математиците в България.

Повече за състезанието тук

Заявка за състезанието тук

Календарен план тук