Архив на категория: Свободни работни места

Свободно работно място в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Технически секретар – касиер 03.07.2020 г.

Повече информация можете да видите тук.

Свободно работно място в СУ „В. Левски“ гр. Кула

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Учител/старши учител в начален етап в група ЦОУД 30.06.2020 г.

Повече информация можете да видите тук.

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българско средно училище „Хр. Ботев“ гр. Братислава

Заповед № РД-13388/15.06/2020 г. на министъра на образованието и науката

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилага

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“(АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Видин.

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел АПФСИО, РУО – Видин:

  • Първо място – Даниела Маринова

„главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МOН

„Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища в област Видин

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат  ⇒⇒⇒

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс  ⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒

Заявление за участие в конкурса  ⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒

СУ „Христо Ботев“, гр. Грамада

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
Счетоводител 16.06.2020 г. 0884703430

Повече информация можете да видите тук.