Архив на категория: Прием VIII клас

Дни на отворени врати в училищата от област Видин

В изпълнение на годишния план на РУО – Видин за учебната 2018/2019 година и във връзка с популяризиране на професионални гимназии, професионални паралелки и STEM профили и технически специалности за учебната 2019/2020 година в училищата от област Видин са организирани Дни на отворени врати.

Графикът за деня и началния час на организираните Дни на отворени врати можете да видите тук.

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2019/2020 година.

За  кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

В срок до 10 януари 2019 година учениците подават заявление за явяване на изпит. Заявлението се подава в съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на учебната година, в определено от началника на РУО – Видин училище.

информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда. В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актулизиран със Заповед № РД 09-296 от19.02.2018 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението. Заявките може да постъпват до 15 януари 2019 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: ruo_vidin@mon.bg  и чрез училищата.

Примерен формат за заявка можете да изтеглите от тук

Списък на  училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в Област Видин можете да видите тук.