Архив на категория: Обучение и квалификация

Обучение във ВУЗ на Русия

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация провежда кампания за подбор на чужди граждани и сънародници, живеещи зад граница, за безплатно обучение в над 500 водещи вуза на Русия по квота, предоставена от правителството на Руската Федерация за сметка на средства от федералния бюджет.

 • повече информация от тук

Научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика”

В периода от 12 до 14 април 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика”. Участници могат да са директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика, университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални педагози.

По време на конференцията ще бъдат представени доклади за съвременните тенденции в световното образование и в предучилищната и началната педагогика, иновативни методики в обучението по математика, теоретични и действащи концепции за иновативни училища и др.

До 20.03.2019 г. програмата ще е отворена за доклади и научни съобщения, заявени от самите участници и одобрени от организационния и програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията.

 • Покана за конференцията от тук
 • Талон за заявка от тук

обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Джуниър Ачийвмънт България

Покана за включване на учители в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Джуниър Ачийвмънт България

 • Писмо-покана до директори на учебни заведения в страната от тук
 • Годишен график на планираните квалификационни обучения за 2019 г. от тук
 • Организационна информация за предстоящите обучения през м. февруари и м. март, 2019 г. от тук
 • Споразумение за сътрудничество между Джуниър Ачийвмънт България и МОН от тук
 • Сертификат  ISO 9001:2015 от тук

Зимна педагогическа академия

В периода 1-5 февруари 2019 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” ще проведе деветото издание на програмата „Зимна педагогическа академия“ – модулен семинар за педагози от училищата, детските градини и обслужващите звена, както и за представители на НПО и общински администрации.

Сдружение „Професионален форум за образованието” е регистрирано в регистьра на МОН на обучаващите организации с 31 одобрени квалификационни програми, така че участниците в Зимната академия ще получат по 1 или 2 кредита в зависимост от това, дали ще участват в един или два обучителни модула.

Предстоящата Зимна академия 2019 ще протече под мотото „Човешките технологии в дигиталния свят”. Включените в програмата модули са:

 • „Развитие на социалните и личностните умения на учениците” (водещи – Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски),
 • „Развитие на „меките умения“ на педагога“ (водещ – Иглика Ангелова),
 • „Педагогическа ефективност на методи и инструменти за оценяване, наказание, насърчение на учениците” (водещ – Генадий Матвеев),
 • „Изграждане на позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление“ (водещ – Мариана Банчева).

Предвидени са допълнителни работни ателиета и дискусии по актуални въпроси, гледане на образователни филми, обсъждане на нови издания на педагогическа литература и т.н. Всички участници ще получат сертификати и материалите от всички модули в електронен формат.

Откриването на първата сесия на Зимната академия, е на 01.02.2019 г., в зала „Клептуза” на Хотел „Камена”, гр.Велинград, от 17:00 часа (за втората смяна откриването е на 03.02.2019 г.).

 • програма от тук

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, се включиха в обучения  общо 103 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин, чрез РУО- Видин, в качеството на възложител по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица се издава Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 27.11.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, на 02.12.2018 г., се включиха в обучения 47 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин, чрез РУО- Видин, в качеството на възложител по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица се издава Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още около 80 педагогически специалисти от област Видин. Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––-

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Хиперактивността и невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях

Oбучение в рамките на Зимната Интерактивна Академия (съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружество на Психолозите в България и фондация Човек Плюс) предназначено за училищата и детските градини.

Присъствен онлайн семинар (уебинар) на тема: „Хиперактивността и Невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях”. Уебинарът – предназначен за психолози, педагогически съветници, преподаватели, образователни ръководители – ще се проведе на 3-4.12. от 18 ч. в платформата Zoom. Той е с 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. За повече информация и включване в уебинара имейл akademia_ppo@abv.bg

Това е едно нетрадиционно онлайн обучение посветено на Био-Психо-Социален подход към Хиперактивността и Невниманието. В него ще се разгледат важни теми като:
– какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието, с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ ?

Информация за други носещи квалификационен кредити уебинари  в рамките на Зимна Интерактивна Академия (11.2018-03.2019)  – https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16

онлайн уебинар „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище“

Зимна интерактивна академия

Стартира Зимната Интерактивна Академия (ЗИА), която предлага няколко десетки уебинари и методики носещи квалиикационни.кредити, които ще се проведат онлайн през периода ноември 2018 г. – март 2019 г. Повече информация можете да получите от тук.