Архив на категория: Обучение и квалификация

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 27.11.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, на 02.12.2018 г., се включиха в обучения 47 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин, чрез РУО- Видин, в качеството на възложител по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица се издава Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още около 80 педагогически специалисти от област Видин. Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––-

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Хиперактивността и невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях

Oбучение в рамките на Зимната Интерактивна Академия (съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружество на Психолозите в България и фондация Човек Плюс) предназначено за училищата и детските градини.

Присъствен онлайн семинар (уебинар) на тема: „Хиперактивността и Невниманието – БОЛЕСТ или СТИЛ – Биопсихосоциален подход към тях”. Уебинарът – предназначен за психолози, педагогически съветници, преподаватели, образователни ръководители – ще се проведе на 3-4.12. от 18 ч. в платформата Zoom. Той е с 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. За повече информация и включване в уебинара имейл akademia_ppo@abv.bg

Това е едно нетрадиционно онлайн обучение посветено на Био-Психо-Социален подход към Хиперактивността и Невниманието. В него ще се разгледат важни теми като:
– какъв е еволюционно-адаптивния смисъл на хиперактивността и невниманието – те болест или стил са?
– кои са 10-те теории и 10-те терапии за СДВХ?
– как да оценяваме хиперактивността и невниманието, с какви методики ?
– как да разграничим надарените деца със СДВХ от тези със задръжки в развитието ?
– трябва ли да се използват лекарства при СДВХ ?
– има ли апаратни методики за оценяване и справяне със СДВХ ?
– кои са добри практики за работа с децата със СДВХ ?

Информация за други носещи квалификационен кредити уебинари  в рамките на Зимна Интерактивна Академия (11.2018-03.2019)  – https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16

онлайн уебинар „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище“

Зимна интерактивна академия

Стартира Зимната Интерактивна Академия (ЗИА), която предлага няколко десетки уебинари и методики носещи квалиикационни.кредити, които ще се проведат онлайн през периода ноември 2018 г. – март 2019 г. Повече информация можете да получите от тук.

Втора фаза от програмата “Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”

Форум „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ“

Национален бизнес форум 2018