Архив на категория: Обучение и квалификация

Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда”

Уведомяваме ви, че за първи път в България се организира Едногодишна специализация ППС „Индивидуална психология и позитивна образователна среда” гр. Стара Загора с чуждестранни и български преподаватели-практици. Тя е инициатива на ДИПКУ – Тракийски университет и ИКАСИ (Международен комитет за летни школи и институти по индивидуална психология).

Какво представлява специализацията? Дисциплините, които се изучават са практико-приложни и ще обогатят ежедневната  работа с децата, учениците и родителите. Осигурен е превод от английски на български език за чуждестранните преподаватели, който не се заплаща допълнително. Провежда се съботно-неделно или в други почивни дни.

За кого е предназначена специализация? Специализацията е подходяща за всички, които имат интерес към индивидуалната психология и позитивната образователна среда, и са педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници.

С какво ще Ви бъде полезна тази специализацията?

 1. Ще предложи цялостно разбиране за индивидуалната психология и позитивната образователна среда.
 2. Ще разшири знанието на участниците и разбирането на специфичната роля на учителя при различните емоционални и поведенчески трудности при децата и учениците.
 3. Ще разшири умението и разбирането на участниците по актуални въпроси, свързани с дигиталните деца, дигиталните ученици и модерните родители.
 4. Успешното завършване на едногодишната специализация Ви дава правото при изпълнение и на другите условия на НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да подадете документи за придобиване на III ПКС.
 5. По новата НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да се участва в специализация веднага след придобиването на V ПКС или за година и половина да се добият V, IV и III степен.

Описание на специализацията:

Обучението се фокусира върху ролята на индивидуалната психология и представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият нови знания и умения. Включени са модули, предоставящи базисни знания за психология на личността и развитието в детска и училищна възраст, психологическо консултиране и основни психотерапевтични направления. Специализираните модули за обучение включват теми, свързани с работа с родители, превенции на зависимости, както и иновативни подходи в образователна среда – метафора и мотивиращо интервю. Обучението е съобразено с тенденциите и актуалните предизвикателства на съвременното общество и изискванията на детската градина и училището. Широко застъпена е и практическата подготовка на обучаващите се чрез упражнения, курсови проекти, изработване и представяне на учебни материали. Обучението се осъществява за една година в три семестъра с обща продължителност 234 учебни часа и завършва със защита на дипломна работа.

Място на обучението: Тракийски университет – ДИПКУ, гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ 9

Цена на специализацията: 1275,00 лв., която се заплаща на три равни вноски (по 425,00 лв.)

Важно: Таксата е окончателна и други такси не се събират! Краен срок за регистрация и плащане на първата вноска: 14.10.2019 г.

Първа лекция и откриване на специализацията: 16.10.2019 г., 09:00 ч.

Таксата можете да внесе в касата на ДИПКУ или по банков път по сметка на ДИПКУ: Уникредит Булбанк АД IBAN BG69UNCR 76303100 117737 BIC UNCRBGSF като в платежното нареждане запишете трите си имена, ЕГН и „ППС 5373 Стара Загора“ Заявление за участие в курса може да подадете тук.

 

За повече информация: Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет от 9,00 до 16,00 ч. тел.: 042/ 617 446, e-mail: dipku_sdk@abv.bg

международна конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“

Mеждународнаta конференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“ e посветена на учебните градини като инструмент за по-качествено и приобщаващо образование. Събитието ще се проведе на 15 ноември от 9.30 часа в Детски научен център „Музейко“ в град София (ул. „Проф. Боян Каменов“ №3, Студентски град, София 1700 – в близост до метростанция „Г.М. Димитров“).

Въпреки че идеята за обучение във и чрез градината не е нова, днес интересът от страна на педагозите и обществото се възражда, тъй като, на фона на скокообразния напредък науката и безпрецедентното развитие на технологиите и дигитализацията, децата ни се изправят пред проблеми, свързани със заседнал начин на живот, социално отчуждение, консуматорско поведение и морална апатия. Образователните градини предлагат решение в посока на разрешаването на тези предизвикателства, което е и в унисон с набирането на скорост на екологичното движение през последните десетилетия. Подобни мерки са предвидени и в проекта на националната стратегия за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училища до края на учебната 2022/2023 година, която е предложена за обществено обсъждане от Министерство на земеделието.

Събитието е предназначено за учители и директори в сферата на предучилищното и началното образование. Те ще имат възможност да обсъдят богатите възможности на градините като средство за активно, интердисциплинарно, мултисензорно учене и за приобщаващо образование, както и да споделят идеи за икономични и нересурсоемки варианти на изграждане и поддържане на учебна градина, и за конкретни занимания, свързани с градината и природата.

Ефектът на образователната градина не може да се ограничи само до инструмент за преподаване, повишаващ научната грамотност и академичните постижения на децата посредством учене чрез преживяване, опит и изследване. Градината има силен потенциал за трансформация на съвременната класна стая от статично, стресогенно и стерилно място в жива лаборатория, ангажираща пълноценно детето, неговото семейство и общност. Провеждането на образователни и развлекателни дейности в естествена среда позволява на децата да поддържат връзка с природата, насърчавайки не само ученето, но и много аспекти, свързани със социализация и приобщаване, основани на взаимност и уважение, формиране на екологичен светоглед и умения и нагласи за устойчиво развитие.

 • покана за участие от тук

Обучения за повишаване на квалификацията

Продивайн ЕООД провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти по програми, одобрени и вписани в Информационния регистър за квалификация на МОН.

Покана за отворени обучения

Заявка за участие

Обучителни програми на Продивайн ООД одобрени от МОН и включени в информационния регистър

Всяка от темите може да бъде проведена в удобно време и на избрано място.

Национален практически семинар “STEAM – предизвикателства и възможности”

Национален практически семинар “STEAM – предизвикателства и възможности” ще се проведе на 9-ти и 10-ти ноември 2019 г. в гр. Несебър.
Програмата на семинара цели да запознае учителите от областта на STEAM
дисциплините – природни науки, технологии, инженеринг, изкуства и математика със същността на STEAM обучението като цялостен подход, както и със значението му за развитие на научното и изчислителното мислене на децата и учениците.
Нашите лектори и ментори са от системата на образованието – доказани в работата с ученици и колеги учители.

Подробности за семинара можете да видите тук:
https://forum.innovateconsult.net/

Програма „Нашите пари“

Програма „Нашите пари“, финансирана от картовия оператор VISA и български банкии предостявя възможност за партньорство на училища . Партньорството се изразява в провеждане на 36 учебни часа, посветени на развиване на финансова грамотност на ученици в гимназиален етап на образование.
Участието по програмата е безплатно както за училищата, така и за учениците. Финансиращите институции покриват заплащането на учители, които да водят часовете по финансова грамотност, закупуването на учебници и учебни тетрадки за учениците, както и обучение за професионална квалификация, носещо 3 квалификационни кредита за учителите, които работят по програмата.

ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

„СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО“,

София, 15-16 ноември 2019 година

Интерактивна ЛЯТНА АКАДЕМИЯ за ПРАКТИЧЕСКА психология

Интерактивната ЛЯТНА АКАДЕМИЯ за ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ е отворена и подходяща за всички психолози, педагигически съветници, учители, възпитатели, администратори, ресурсни учители, логопеди, клинични психолози, трудово-организационни и УЧР психолози, социални работници и др., както и студенти и дори родители, които имат желание и възможност да отделят няколко часа или дни през летните месеци за своето професионално и лично развитие.

Лятната Академия има за цел да съдейства на колегите да доразвият и осъвременят своите знания и умения по посока на по-ефективна работа с децата и юношите, както и с групите и организациите в и с които работят. Програмата на Лятната Академи е без аналог, и като съдържание, и като формат, и като обхват, както в следдипломната квалификация у нас, така и във висшето образование. Тя включва няколко формáта:

– 16 часови уебинари (от които 8 уч.ч.. онлайн присъствени), по 33 одобрени от МОН обучения, носещи квалификационни кредити

– 4-часови уебинари по актуални и полезни за колегите теми, които са безплатни

– дистанционно обучение по 19 пакета с общо над 170 психологически теста

– индивидуални консултации и супервизия на желаещи това колеги – лично или онлайн

– възможност за практически стаж за студенти – лично за тези от София и онлайн за останалите)

– представяне в социалните мрежи на кратки информации за световно известни психолози родени в периода на Лятната Академия (21-06-22.09)

– възможни са и други форми по взаимно договаряне (напр. за юли са планирани фирмени тренинги)

Интерактивната Лятна Академия се организира от екип от фондация Човек Плюс, Институт Ре-Генезис съвместно със Секция „Психология в Образованието” на Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) и Академията за Практическа Психология в Образованието (АППО). Всички те са членове на ДПБ и на Регистъра на психолозите в Р.България, признат от EFPA и имат значителен практически опит в областта на психологията изобщо и в тази на образованието, в частност.

Приложено ви предоставяме:

– Word файл, в който са дадени детайли за нашата интерактивна Лятна Академия за Практическа Психология и включването в нея – изтегли оттук – https://dox.abv.bg/download?id=8e75dad7ff.

– Excel файл, в който са темите на 33-те обучения и 19-те пакета с 170-те теста, от които можете да изберете тези, в които желаете да се включите и след като ги отбележите ни изпратете обратно попълнения Excel файл не по-късно от 30.06.2019 г. – изтеглете оттук – https://dox.abv.bg/download?id=63769bf226. На 1 юли ще ви изпратим темите на нашите обучения и други форми на работа на Лятната Академия за месец юли, според това кои теми са получили повече избори от потенциални участници в тях. Същото ще направим на 1.08. и 1.09.

Уебинарите носещи квалиф.кредити ще се провеждат два пъти седмично – в понеделник и вторник и в четвъртък и петък – от 18 ч. до 21:40 ч. – т.е. в по 2 вечери с общо 8 присъствени онлайн уч.часа по 40 мин. + почивки от по 20 мин. между тях’, след което, за издаване на кредити има допълнителни дистанционни няколко часа, според Наредба 12 на МОН.

Безплатните уебинари ще се провеждат всяка сряда от 18 до 21:40 ч.. Ако колегите желаят могат да им бъдат издадени сертификати за участие в тези по-кратки обучения

Индивидуалните професионални консултации, супервизиите, студентския стаж (лично или онлайн) могат да се провеждат в работните дни между 10 и 16 ч.

Ежеседмично ще осъществяваме в социалните мрежи (основно ФБ) кратки информации за световно известни психолози родени на съответния ден в рамките на провежданата Лятна Академия (21.06-22.09.). На колеги, които проявяват интерес към даден психолог бихме могли да им изпратим линкове към техни работи. Напр. днес, 21 юни, представяме кратка информация (във вид на хиперлинкове) за Арнолд Гезел (1880-1961) един от най-видните детски психолози на 20 в., родоначалник на т.н. „матурационистко“ направление към детското развитие – виж тук – https://dox.abv.bg/download?id=c206e1e9a0

По-конкретно, през седмицата 24-30.06.2019 г. ще се проведат следните 3 уебинара от ИЛА:

– на 24-25.06. – «Резилиънсът (психична устойчивост към трудности): Подходи, Оценяване, Стимулиране»

– на 26.06. – „Практическа психология за Учители: 1-ва част“ (безплатен уебинар)

– на 27-28.06. – „Оценяване и стимулиране на Творчеството (креативност, училищна с-ма за надарените, иновативност на преподавателите) в клас и в училище

Темите на уебинарите през юли ще обявим на 1.07. според броя избрани модули и участници през юли.

Надяваме, се и през летните месеци да сме полезни на всеки колега, който има време и желание да се включи в нашата Интерактивна Лятна Академия за Практическа Психология и да надгради своите знания и умения, както и да получи кредити, при това по-един удобен начин – у дома ви или на друго избрано от вас място с интернет връзка с нас.

За Информация и Записване: имейл: akademia_ppo@abv.bg

РААБЕ България в партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) иСиндиката на българските учители (СБУ) организира двудневно изнесено обучение за директори и заместник-директори на училища и детски градини на тема: Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция (2019).

Обучението ще се проведе  на 11 и 12 юли 2019 г. в х-л Аугуста, гр. Хисаря.

Основни акценти в обучението ще бъдат поставени върху:

Преглед на промените в нормативните документи за системата на предучилищното и училищното образование и подготовката за следващата учебна година

Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в системата на предучилищното и училищното образование

Практика и казуси във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация в образованието

Практическото приложение за Закона за защита на личните данни в образователните институции

Законът за мерките срещу изпиране на пари – Въвеждащо обучение за директори на образователни институции

Дигиталната трансформация в образованието. Софтуерни решения в подкрепа за ефективно управление

Участието в обучението се заплаща, таксата за участие включва:

 • двудневно практическо обучение;
 • пакет обучителни материали;
 • удостоверение за 1 квалификационен  кредит;
 • сертификат за преминато въвеждащо обучение по ЗМИП;
 • 1 нощувка в двойна стая/единична стая, с вкл. закуска на блок маса;
 • 2 обяда, 1 вечеря, 2 кафе-паузи;
 • туристически данък, туристическа застраховка, вход за вътрешен плувен басейн с минерална вода, фитнес, сауна, стая за релакс, паркинг, интернет.

Повече информация за събитието: http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/organizacionno-razvitie-i-efektivno-upravlenie-na-obrazovatelnata

Линк към форма за регистрация:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciZZMJ3ciwzunxr8Y4yYht06z0Axz29pMU78gHqBzaS12CPA/viewform

24 юни 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Йорданка Ивановаадвокат; Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

Програма на семинара:

10.00 – 13.15 ч. І. Правни и организационни аспекти. Лектор: Йорданка Иванова, адвокат

 1. Общо представяне на българския Закон за киберсигурност и Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
 2. Задължени субекти и методика за определяне на операторите на съществени услуги.
 3. Компетентни административни органи по мрежова и информационна сигурност – видове, задачи, правомощия, екипи за реагиране.
 4. Мерките за мрежова и информационна сигурност (организационни, технологични и технически) и техният минимален обхват.
 5. Конкретни задължения на операторите на съществени услуги и цифрови услуги:
 • мерки за управление на рисковете, съобразени със: сигурността на системите и съоръженията; действията при инциденти; управление на непрекъснатостта на дейностите; наблюдение, одит и изпитване; спазване на международни стандарти.
 • мерки за предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност с цел осигуряване на непрекъснатост на предоставяните от тях услуги;
 • задължение за докладване на инциденти с компютърната сигурност за инцидентите, които имат въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги показатели, дали въздействието на даден инцидент е съществено.
 1. Система за управление на сигурността на информацията, която включва следните минимални организационни мерки:
 • разпределение на отговорностите за мрежовата и информационната сигурност;
 • прилагане на политика за мрежовата и информационната сигурност;
 • управление на: риска; информационните активи, включително човешките ресурси; инцидентите; достъпите (физически и логически); измененията; непрекъснатостта на дейността и/или услугите (съществени, цифрови); взаимодействията с трети страни.
 1. Административно-наказателна отговорност за задължените субекти при неспазване на законовите изисквания.
 2. Европейска стандартизация за ИКТ услуги.

14.00 – 17.15 ч. ІІ. Технически аспекти. Лектор: Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

 1. Оценка на заплахите, риска и въздействието.
 • Анализиране на заплахи, свързани с методите на социалното инженерство.
 • Анализиране на заплахи, свързани с електронната търговия и финансовия сектор.
 • Анализиране на заплахи, свързани с изтичане на конфиденциална информация и кражба на данни.
 • Анализиране на заплахи, свързани с опит за спиране на услугата.
 • Анализиране на заплахи, свързани с кражба на автентикация.
 1. Осигуряване на непрекъснатост на действията. Разглеждане на техническите мерки, необходими за осигуряването на непрекъснатост на действията и възстановяване на бизнеса в случай на атака.
 2. Изграждане на система за разпределяне и управление на заявките.
 • Методи за проследяване на инцидентите.
 • Методи за проследяване на промени по инфраструктурата на дадена организация.
 • Методи за проследяване на клиентските заявки.
 1. Управление на чувствителна информация.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейния пренос.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейното съхранение.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейната обработка.
 1. Системна и мрежова сигурност.
 • Сигурност на данните при приложенията.
 • Сигурност на данните на ниво мрежа и операционна система.
 1. Управление на уязвимостите. Методи за изграждане на програма за сканиране и тестване на сигурността на информационни системи като защитна мярка.
 2. Мониторинг на критичните системи.
 3. Реагиране при инциденти и атаки. Необходими стъпки при изграждане на план за реагиране при инциденти.

 

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

Уебинари (присъствени онлайн обучения) на  Интерактивна Академия за Практическа Психология в Образованието (ИАППО) и фондация Човек Плюс, а именно:

на 10-11.06.2019 =>  „ЕФЕКТИВНА и ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА в Клас и в Училище“

на 13-14.06.2019 =>  „ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ на децата и юношите“ – част 1-ва от комплексната програма „ВСЕ ПО“ (Вдъхновяващо Социално, Емоционално и Позитивно Образование)

информация за съдържанието, организацията и условията за включване в предстоящите наши уебинари:

 1. От СЪДЪРЖАТЕЛНА гледна точка,

      1.1. в уебинара ни на 10-11.06.2019 г. посветен на Ефективна и Позитивна Дисциплина в Клас и в Училище в общо 8 модула участниците ще се запознаят с:

                – управлението на дисциплината като важна част от управлението на класа и работата с групи и общности в образованието

                – нагласите и уменията на учителите и оценяването им – ключов фактор за Управлението на Дисциплината (УД)

                – какво отличава систематичните ефективни и позитивни подходи към УД от интуитивните и традиционните

                – 5-те големи подхода в работата по УД в образованието

                – Поведенчески подходи за УД

                – Личностно насочени подходи за УД

                – Междуличностно насочени подходи за УД

                – конкретни примери за УД на индивидуално, групово и организационно ниво

      1.2. в уебинара ни на 13-14.06.2019 г. посветен на Емоционалната Компетентност на Децата и Юношите в общо 8 модула участниците ще се запознаят с:

             – защо говорим и работим за емоционална компетентност (ЕК), а не за емоционална интелигентност (ЕИ)

             – кои са основните компоненти на всяка компетентност, и на емоционалната в частност

            – кои са базисните 8 емоции и как да ги разпознаваме в себе си

            – кои са основните умения за разпознаване и разбиране на емоциите на другите

            – кои са основните умения за управление на собствените емоции

            – можем ли и как да управляваме емоциите на другите

– как да оценяваме емоциите – представяне на пакет от 12 методики

– кога и как се провежда програмата ЕК на ВСЕ ПО в и извън училище

– защо и как да оценяваме ефективността на програмата ЕК на ВСЕ ПО – входно-изходен тест

– участниците получават над 100-странични наръчници за всяка от 3-те възрастови групи на програмата ЕК на ВСЕ ПО

 1. От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарите са 16-часови (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрени са от МОН и носят по 1 квалификационен кредит.  Уебинарът/те се провеждат в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът/те се провеждат в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит. След заплащане на таксата за участие в уебинара/те ни в двата дни на провеждането му/им ок. 17:50 ч. ще получавате на имейла си хиперлинковете за включване в неговите модули в платформата Zoom.us.

 1. От Финансовагледна точка, таксата за участие в нашите носещи 1 квалификационен кредит зависи от това дали сте се включили в 1 или повече наши уебинари, дали желаете да получите и ползвате и пакета/те от методики за оценяване, както и дали можете да ползвате някоя от няколкото вида отстъпки, които предлагаме. Ако проявявате интерес – пишете ни на даденият по-долу имейл и ние ще ви изпратим по-детайлна и специфицирана за вас информация. В таксите е включено освен участието в даден уебинар, също и негов видеозапис, материали от него, както и удостоверението за квалиф. кредит. Те както и пакетите от методики се предоставят след подписване на декларация за конфиденциалност.

Ако имате някакви допълнителни въпроси и/или за заявки за участие в уебинара/ите – пишете ни на имейл akademia_ppo@abv.bg.  Заявката е в свободен текст.