Архив на категория: Новини и публикации

Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.“, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейност 1, етап 2

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в периода от 05.07.2019 г. до 07.07.2019 г., в гр. Вършец, в рамките на втория етап на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, 24 педагогически специалисти от образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Видин се включиха в изнесено обучение на тема „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“. Програмата на обучението е насочена към развиване на професионални компетентности за използване на интерактивни форми и методи в образователния процес. Съдържанието на курса обхваща характеристиката, предимствата и спецификата на интерактивните форми и методи за повишаване на мотивацията за учене и повишаване на постиженията на учениците. Разгледаха се иновативни стратегии и подходи за реализиране на интерактивните форми и методи в образователния процес. Обучението се състои от присъствена и дистанционна част.

––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Никола Вапцаров“,
с. Дреновец
Учител по английски език 05.09.2019 г. 093698123

повече информация от тук

Да изчистим България заедно

В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“  bTV Media Group организира национален детски конкурс за плакат на тема „Добрият пример“.

Конкурсът е насочен към децата до 13 годишна възраст /включително/ и има за цел да ги мотивира да творят в името на една по-чиста и красива природа.

Допълнителна информация за конкурса можете да намерите тук и на интернет страницата на кампанията „Да изчистим България заедно“  – https://daizchistim.bg.

Информационно събитие за представяне на резултатите и на предстоящите дейности, свързани с обученията по проект „Нов шанс за успех”

На 13.08.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на РУО – Видин се проведе информационно събитие за представяне на резултатите и на предстоящите дейности, свързани с обученията по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Целта на проекта е да се даде възможност на лица над 16 години, които нямат статут на ученици и не са посещавали или завършили училище, да се ограмотят и да придобият компетентности от прогимназиалния етап.

До настоящия момент проектът е реализиран в три етапа.

В първия етап са сформирани осем групи за ограмотяване. В резултат на обучението в тези групи 77 обучаеми завършват успешно началния етап на образованието си.

Във втория етап се провеждат курсове за ограмотяване в три групи, като успешно завършват обучението си 30 обучаеми.

В момента се провеждат обучения в третия етап на проекта. СУ „Св. св. Кирил и Методий“-  гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“- с. Арчар, СУ „Васил Левски“- гр. Кула и СУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Ново село са четирите училища от област Видин, които реализират дейности в групи за ограмотяване и в групи за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Обучението в групите за ограмотяване (две групи) е приключило и 17 обучаеми са завършили успешно началното си образование. Продължава обучението в групите за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Предстои да стартира обучението в VII клас.

Екипите от четирите училища, които осъществяват дейности по проекта, представиха реализираните обучителни дейности, дейностите по популяризиране на проекта и резултатите от обученията.

Семинарно обучение насочено към енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП. 

Тридневното обучение е безплатно, но изисква предварителна регистрация на https://energy-management-training.eu/

Семинарни обучения ще бъдат проведени в следните градове: Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и София!

Град Дати
гр. Пловдив 03-05 септември 2019

09-11 септември 2019

11-13 септември 2019

гр. Варна 16-18 септември 2019

18-20 септември 2019

24-26 септември 2019

гр. Бургас 01-03 октомври 2019

07-09 октомври 2019

09-11 октомври 2019

гр. Плевен 16-18 октомври 2019

21-23 октомври 2019

23-25 октомври 2019

гр. Русе 29-31 октомври 2019

04-06 ноември 2019

06-08 ноември 2019

гр. София 13-15 ноември 2019

20-22 ноември 2019

27-29 ноември 2019

На електронен адрес

http://rio-vidin.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85/

е публикувана ПОКАНА за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на курсове за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”

Digital KidZ STEM Клуб – Образователна програма за децата на бъдещето

Във връзка с Наредбата за приобщаващо образование, регламентираща финансирането на занимания по интереси през учебната 2019-2020 г., имаме удоволствието да представим на Вашето внимание Фондация „Дигиталните деца“ – опитен и сигурен партньор в дигиталната трансформация на образованието от 2014 г. насам. През 2016 г., Фондацията получава отличие за “Социална кампания” на Forbes България, а през 2017 г. президентът Румен Радев я отличава като един от „Проектите с висок обществен принос в областта на компютърните науки“.

DigitalKidZ STEM Club е инициатива на Фондация „Дигиталните деца“  и представлява иновативна образователна програма, одобрена и лицензирана от Министерство на Образованието. Съобразена е изцяло с когнитивното и емоционално развитие на деца между 7 и 12 години. Програмата предлага всичко, от което се нуждаете, за да предоставите на Вашите ученици и учители най-увлекталеното и продуктивно STEM учебно преживяване.

В DigitalKidZ STEM Club залагаме на това техническите умения за програмиране да бъдат развивани паралелно с човешките взаимоотношения. Програмата за извънкласни занимания развива комуникационните умения и емоционалната интелигентност. Изгражда още социални и лидерски умения, гъвкавост, дигитална и медийна грамотност – всички основни ключови компетенции на 21-ви век. Използва съвременните образователни методологии и опита на финландската образователна система, която поставя детето в центъра на учебния процес. DigitalKidZ STEM Club предлага обучителна програма за извънкласни занимания, одобрена от финландското посолство, а учителите от избраните училища ще бъдат обучени от финландски експерти. Те ще получат достъп до обучителна виртуална платформа с всички необходими обучителни материали, както и възможност за участие на отличилите се ученици в международното състезание по програмиране. Част от ръководителите на извънкласни занимания ще имат възможност да участват във визита във Финландия за обмен на добри образователни практики.

През 2018 г. успешно тествахме програмата сред 1500 деца на възраст 8-16 години и 19 преподаватели в 7 големи български града. Ето и мнението на един от взелите участие учители от гр. София – „Благодарение на възможността, която ни предостави Фондация „Дигиталните деца“, учениците доказано постигнаха високи резултати, свързани със създаване на компютърни умения чрез нов модел на образователна методология“.

Фондацията е лицензирана обучителна организация към Министерството на образованието и науката и предлага квалификационни кредити на учителите, които ще бъдат обучени за водене на извънкласни занимания по нашата STEM програма.

Повече информация за обучителната ни програма и как можем да си партнираме ще намерите тук-> DigitalKidZ STEM Club  или на нашия официален сайт-> http://digitalkidz.eu/