Архив на категория: Новини и публикации

Връчване на Национална диплома на МОН

Почетното отличие „Национална диплома“ на Министерството на образованието и науката е учредено през 1996 година.То има морална стойност и се присъжда на ученици с изключителни постижения в образованието.

С него се удостояват зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, носители на едно или повече отличия, получени от класиране на първо, второ или трето място на национални или международни олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, технологиите, изкуствата или спорта.

След въвеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2007/2008 година, когато критериите за получаване бяха завишени,  до този момент 3 дванадесетокласници от област Видин са носители на почетното „Национална диплома“. Всички те са успели млади хора, завършили или учещи в престижни висши учебни заведения.

През учебната 2012/2013 година зрелостникът Кристиян Миленов Митов от ПМГ „Екзарх Антим I“, гр. Видин е носител на отличието. Завършил специалност „Програмиране“ в СУ „Климент Охридски“, специализирал във Франция и САЩ.

През учебната 2016/2017 година Силвия Николаева Кутлева от СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик е носител на почетното отличие „Национална диплома“. Тя бе единственият зрелостник от Северозападен регион (Плевен, Видин, Враца, Монтана, Ловеч) носител на отличието. В момента Силвия Кутлева е студент в СУ „Климент Охридски“, специалност „Скандинавистика“.

За учебната 2017/2018 година носител на почетното отличие „Национална диплома“ е дванадесетокласничката от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин Джулия Пламенова Стефанова. Джулия Стефанова има отличен 6,00 по всички предмети от курса на обучение. Представила се е блестящо и на държавните зрелостни изпити по български език и литература и английски език, взети също с пълен отличен. Има I място на националната цветна олимпиада по английски език. Тя вече е студент, специалност „Психология“ в СУ „Климент Охридски“.

Предоставяне на информация за грешки в учебниците по история и цивилизации за V клас.

 

 

 

№ РД-25-2672 /08.08.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./С. ……………………

Относно:      

Предоставяне на информация за технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама в одобрените учебници по новата учебна програма по история и цивилизации за V клас.

 

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти продължителността на ползване на учебниците, предоставяни за безвъзмездно ползване на учениците от II клас до VII клас, е три учебни години.

По новата учебна програма по история и цивилизации за V клас има одобрени учебници:

–    през 2016 година на издателствата: „Булвест 2000“ ООД, „Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета-София“ АД, ИК „Св. Георги Победоносец“ ЕООД. Те се ползват в училищното образование от учебната 2016/2017 година. Учебната 2018/2019 година ще бъде трета, последна година на ползването им;

–    през 2017 година на Института за образователни политики „Архимед и Диоген“ ООД. Този учебник се ползва в училищното образование от учебната 2017/2018 година.

Регионалните управления на образованието нямат информация за направения избор на учебници от учителите съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. С оглед на това моля да се обърнете с молба към учителите, които са преподавали в V клас през учебната 2017/2018 година, независимо учебник на кое издателство са ползвали в работата си, да предоставят по желание информация за технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, открити в одобрените учебници по история и цивилизации за V клас.

Информацията от учителите следва да бъде изготвена съгласно Приложение № 1.

Директорите на училищата е необходимо да обобщят информацията, предоставена от учителите, и да я изпратят в РУО – Видин с придружително писмо и на електронен адрес ir.vodova@rio-vidin.org  в срок до 25.10.2018 година – Приложение № 2.

Констатираните от учителите технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, ще бъдат предоставени на издателствата за отстраняването им при отпечатване на тиражите на учебниците по история и цивилизации за V клас за учебната 2019/2020 година.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин

Конкурсна процедура 33.17-2018 от ЦОИДУЕМ

 

 

 

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра в раздел Новини: http://coiduem.mon.bg

Закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА,
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Постановление № 107 на МС от 22 юни 2018 г. са одобрени допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

Във връзка с цитираното постановление и с Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти Ви уведомявам:

I. За учебната 2018/2019 година са осигурени за всяко дете в задължителна предучилищна възраст и за всеки ученик от I до VII клас следните средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които са част от учебния комплект:

1. За едно дете в задължителна предучилищна възраст – сума в размер на 31.65 лв., която включва:

– сума от 31 лв. – нормативът на средствата за закупуване (норматива), определен в ПМС № 79 от 2016 година, и сума от 0.65 лв. – актуализиран нормативът с 2.1% отчетена средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт (начислена инфлация).

2. За всеки ученик в I клас – сума в размер на 59.69 лв, която включва:

– сума от 56 лв. – нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 година, и сума от 1,17 лв. -2,1% начислена инфлация

– сума от 0,84 лв. – 1.5 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства, който е 56 лв.

– сума от 1,68 лв. – 3% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г. изчислена върху норматива за средства, който е 56 лв.

3. За всеки ученик във II клас – сума в размер на 29.73 лв., която включва:

– сума в размер на 27.57 лв. – нормативът от 27 лв., определен в ПМС № 79 от 2016 г., за учебни помагала, които са част от учебния комплект, и сума от 0.57 лв. – 2.1% начислена инфлация

– сума от 0.72 лева – 1.33% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 година, изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 54 лв,

– сума от 1.44 лв, – 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 54 лв.

За II клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебни комплекта в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

4. За всеки ученик в III клас – сума в размер на 95,81 лв., която включва:

– сума от 89 лв. – нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 1.87 лв. – 2.1% начислена инфлация

– сума от 0.70 лв. – 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 53 лв.

– сума от 4.24 лв., – 8% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебните 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 53 лв.

5. За всеки ученик в IV клас – сума в размер на 39.06 лв., която включва:

– сума от 36 лв. – нормативът за учебни помагала, които са част от учебния комплект, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 0.75 лв. – 2.1% начислена инфлация

– сума от 0.77 лв. – 1.33% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 58 лв.

– сума от 1.54 лв. – 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г, изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 58 лв.

Срокът на ползване на учебниците за IV клас е удължен до учебната 2018/2019 г. включително. За закупуване на допълнителни учебници са осигурени средства съгласно § 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от ПМС № 79 от 2016 година в размер 20 на сто от средствата, предоставени за първата година на ползване.

6. За всеки ученик от V клас – сума в размер на 4.79 лв., която включва:

– сума от 1.60 лв. – 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 120 лв.

– сума от 3.19 лв. – 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 120 лв.

За V клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 2016 година.

7. За всеки ученик от VI клас – сума в размер на 5.07 лв., която включва:

– сума от 1.69 лв. – 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 127 лв.

– сума от 3,38 лв, – 2,66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 127 лв.

За VI клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7, ал. 1 и ад. 2 от ПМС № 79 от 2016 година.

8. За всеки ученик от VII клас – сума в размер на 151,55 лв., която включва:

– сума от 136 лв. – нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 2,85 лв. – 2.1 % начислена инфлация

– сума от 1.81 лв. – 1.33 % за осигуряване на досгъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислен върху норматива за средства за учебници, който е 136 лв.

– сума от 10.88 лв. – 8% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебните 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 136 лв.

II. Със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. и Заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени графици на дейностите за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване в държавните, общинските и частните детски градини и в Европейските училища за учебната 2018/2019 година. Графиците са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници“.

III. Към настоящия момент няма изготвени заявки и утвърден график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в III и в VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас, в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, тъй като процедурите, открити със заповеди на министъра на образованието и науката, все още не са приключили. След приключване на процедурите графиците ще бъдат публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници“.

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА
Началник на РУО – Видин

Първо класиране след завършен VII клас

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.

Статистика за минималния и максималния бал по паралелки можете да видите тук.

Нови директори на училища от област Видин

Във връзка с проведения конкурс на 25.06.2018 година за длъжността „Директор“ на държавно и общинско училище в област Видин, на първо място бяха класирани следните кандидати:


За ПТГ „Васил Левски“, гр. Видин:

  • Маруся Николаева Петрова

За ПГ по СС „Г.М.Димитров“, гр. Дунавци:

  • Александра Емилова Спасова – Маринова

За СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин:

  • Бисерка Любенова Каменова

С класираните кандидати ще бъдат сключени споразумения в сроковете, съгласно Кодекса на труда

Проспериращ млад учител 2018 г.

На официална церемония в музей „Кръстата казарма“ Регионалното управление на образованието във Видин връчи годишните награди на млади учители от област Видин – „Проспериращ млад учител 2018 г.“.Учителите бяха разделени в пет категории. Приза в категория Предучилищно образование грамота и статуетка получи Аделина Иванова от Детска градина „Русалка“. В категория Начално образование статуетката отиде при Павлина Димитрова, учителка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Бело поле. Цветомир Веков, учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Брегово бе отличен в раздел Прогимназиален етап. В категория Гимназиален етап статуетката и грамотата бяха за Кристина Георгиева от ППМГ „Екзарх Антим I“. В категория „ЦДО и други педагогически специалности“ бе отличена Виктория Илиева от СУ „Васил Левски“ в град Кула. Всички номинирани в различните категории учители получиха грамоти. Наградите връчиха Веселка Асенова, началник на Регионалното управление на образованието и заместник областният управител Лъчезар Попиванов.

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2018 – 2019 г.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 14 – 18.05.2018 г.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 22.05.2018 г.
3 Провеждане на НВО по български език и литература
Провеждане на НВО по Математика
21.05.2018 г. 23.05.2018 г.
4 Обявяване на резултатите от тестовете. до 06.06.2018 г.
5 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуство
Музика
Спорт
 

01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05-06.06.2018 г.

6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 11.06.2018 г.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 13 – 19.07.2018 г.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 20 – 26.06.2018 г.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 03.07.2018 г.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04 – 06.07.2018 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 12.07.2018 г.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 13 – 17.07.2018 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 19.07.2018 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 20 – 24.07.2018 г.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 26.07.2018 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 27 – 30.07.2018 г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 02.08.2018 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 11.09.2018 г.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2018 г.

 

Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на учениците след 7 клас след получаването на служебните бележки.

Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Заявление за участие в първи(трети) етап на класиране от тук

Заявление за участие във втори етап на класиране от тук

Учениците и техните родители могат да се запознаят с изпитните работи от НВО по български език и литература и НВО по математика в периода от 07.06.2018 г. до 11.06.2018 г., от 09:00 ч. до 17:30 часа в стая 7 на РУО – Видин, Площад „Бдинци“ 2А, ет.12.

Учениците и техните родители могат да се запознаят с изпитните работи от изпита по Изобразително изкуство в периода от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г., от 09:00 ч. до 16:00 часа в – в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Видин, ул. „Горазд“ № 23.

Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи и на рецензиите.