Архив на категория: Новини и публикации

Младежка програма за зелено предриемачество Panda Labs

Новата младежка програма на WWF Bulgaria е за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.От сега до края на месец януари се набират участници в първото събитие, което ще се проведе онлайн през м. февруари.

Програмата Panda Labs е подкрепена от Министерство на образованието и науката (писмото за подкрепа от МОН).

Към програмата за първото събитие през февруари тук⇒⇒⇒
Резюме тук ⇒⇒⇒
За допълнителна информация можете да се обръщате към Лилия Аракчиева (larakchieva@wwf.bg; 0894 066 359).

Държавен план – прием за учебната 2021/2022 година

Брой на учениците в 7-ми клас тук ⇒⇒⇒

Правила план – прием 2021/2022 година тук ⇒⇒⇒

Целеви стойности тук ⇒⇒⇒

Приложение – STEM професии и профили тук ⇒⇒⇒

Писмо до областен управител и кметове на общини тук ⇒⇒⇒

Писмо до Бюра по труда тук ⇒⇒⇒

Писмо до преставителите на националните преставителни организации тук ⇒⇒⇒

Становище – Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – област Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – Димово тук ⇒⇒⇒

Становище – Ружинци тук ⇒⇒⇒

Становище – Кула тук ⇒⇒⇒

Становище – Ново село тук ⇒⇒⇒

Становище – Белоградчик тук ⇒⇒⇒

Становище – Брегово тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 1 – 2020 Резултати тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 2 – 2020 Резултати тук ⇒⇒⇒

Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Допустими кандидати по цитираната процедура са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ) и Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, които осъществяват дейност за кариерно ориентиране и консултиране. Процедурата предвижда и участие на асоциирани партньори – общини, на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), териториални структури на Агенцията по заетостта (Дирекции „Бюро по труда“) и на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.
Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .
Заинтересованите страни – потенциални кандидати и партньори, вкл. асоциирани партньори, могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/), модул „Разяснения по процедурата“, както и на електронната поща на УО на ОПНОИР: infosf@mon.bg. Разясненията на УО на ОПНОИР се предоставят публично в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“. Информационният ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа.

В тази връзка, каним заинтересованите страни за участие в информационния ден, за което ще е необходима регистрация на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие в срещата в началния час, препоръчваме регистрацията да бъде извършена предварително (до 18 януари 2021 г. включително).

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлява участникът, както и ролята, която изпълнява в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което молим за участие да се регистрират до двама представители от една организация/институция.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 20.01.2021 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

⇒ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

⇒ ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2021/2022 година

Съгласно чл. 51а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2021 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на VII клас, в училище определено от началника на РУО – Видин.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием в профилираните гимназии в профил „Математически“ или „Природни науки“ в V клас в българско училище през учебната 2021/2022 година

Съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием в профилираните гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари 2021 година, родителите на учениците, желаещи да кандидатстват в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ подават заявление за явяване на изпит до съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитите се полагат при условията и по реда на националното външно оценяване, в училище определено от РУО на територията на областта.

В област Видин държавен план-прием в V клас ще се извършва в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, гр. Видин. Учениците, които желаят да кандидатстват подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. София

     Есенният ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ 2020 г. ще се проведе на 27-28 ноември като част от виртуалното събитие „Европейска нощ на учените“, в рамките на проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“ 2020.
     Преподаватели, докторанти, студенти и служители от нашия факултет участват в 18 събития. Призовавам ви към активно гледане, разпространение и оценка на видоематериалите.
     Програмата може да научите от приложения файл с препратки тук »»»


Отбелязване на Международния ден без тютюнопушене

Във връзка с Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември и при създалата се нова КОВИД 19 обстановка, Коалиция за живот без тютюнев дим, сдружение “Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ и сдружение „Въздух за здраве” най-сърдечно Ви канят да участвате в онлайн обучение на тема: Пасивното пушене при децата в новата обстановка и дългосрочната профилактика на белодробното здраве
Обучението ще се проведе онлайн на 18.11.2020 г., сряда, от 20:00 часа. За участие в уебинара, трябва да се регистрирате на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/89502084495?pwd=YWdPOUdPc3lMNE9yMHdPbXJkYTVYZz09
След регистрация ще получите имейл с информация за присъединяване към събитието. Местата за прякото участие, което позволява възможност за задаване на въпроси към лекторите, са ограничени – 100. Всички останали, които се интересуват от темата, ще могат да наблюдават уебинара на живо, на Фейсбук страницата на България без дим: https://www.facebook.com/SmokeFreeBulgaria/
Повече тук »»»