Всички публикации от riovidin

Държавен план-прием 2018/2019 учебна година


 V клас

 • организация на дейностите по приемане на ученици от тук

VIII клас

 • организация на дейностите по приемане на ученици от тук 
 • график на дейностите по приемане на ученици от тук
 • областна комисия по приемане на ученици от тук

 

Световно кафене – „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“

На 29.03.2018 г., от 14:00 часа, в Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин се проведе интерактивна дискусия с ученици от VII клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2018/2019 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега- инвестиция в бъдещето“.

Целта на инициативата е създаване на условия за информиран и осъзнат избор на образование и професия, както и утвърждаване ролята на Центъра за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и компетентности.

В събитието взеха участие 36 /тридесет и шест/ ученици от 9 /девет/ видински училища, които бяха разпределени на четири маси в четири тематични направления –  „Профилирано обучение“, „Икономика и туризъм“,  „Селско и горско стопанство“  и „Техника и строителство“.

Въпросите на които отговаряха всички бяха: кога, къде и какво искам/ще мога да работя?

За вас зрелостници

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година от тук

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити от тук

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май – юни на учебната 2017/2018 година.

 • Български език и литература – 21 май 2018 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 година.

Начален час – 08:00 часа

Продължителност – 4 астрономически часа,  като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа.

Важни срокове, свързани с изпитите, които не трябва да пропускат зрелостниците. 

 1. От 5 до 16 март 2018 г. учениците, които се обучават в XII клас подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни на учебната 2017/2018 година  до директора на училището, в което се е обучават.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Началника на Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

 1. До 18 май 2018 г. – Обявяване на списъци в училищата, в които се обучават ученици от XII клас, с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.
 1. До 18 май 2018 г. – Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година. 
 1. До 13 юни 2018 г. – Обявяване на резултатите от ДЗИ, сесия май – юни на учебната 2017/2018 година в училището, в което се е обучавал зрелостникът и на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/.

 

Областни кръгове на ученически олимпиади

В периода от 03.02.2018 г. до 11.03.2018 г. в област Видин ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2017/2018 година.

 • Заповед РД09-5411/12.10.2017 г. от тук
 • Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания от тук
 • График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2017-2018 година от тук
 • График за провеждане на националните състезания през учебната 2017-2018 година от тук
 • График за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017-2018 година от тук

На 14 април 2018 г. във Велико Търново Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2018. Повече информация можете да видите от тук.