Всички публикации от riovidin

Държавен план-прием през учебната 2018/2019 година

Във връзка с подготовката на предложенията и утвърждаването на държавния план-прием
през учебната 2018/2019 година,
в съответствие с чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗПУО.

 1. Предложения за държавен план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии и в V клас – в профилираните гимназии с профил математически или природни науки се изготвят при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и на Раздел II от Глава IV от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и се представят в РУО – Видин в срок до 09.01.2018 година.
 2. Нови предложения за разкриване на паралелки за придобиване на професионална квалификация в обединените училища, в СУ и в гимназиите се разглеждат само при изпълнено съответствие с чл. 144 от ЗПУО и при гарантирани условия за качествена професионална подготовка съгласно ДОС за придобиване на квалификация по професии (потребности на пазара на труда, материална база, назначени редовни учители, условия за практическо обучение, липса на професионална гимназия, която да провежда обучение по същото или сходно професионално направление и др.).

За паралелките с професионална подготовка към предложенията за държавен план-прием задължително се прилагат становища относно необходимостта от кадри по дадена специалност от професия, изготвени от национално представените работодателски организации и подкрепителни писма от работодатели.

Предложенията за разккриване на нови паралелки за придобиване на професионална квалификация се представят в РУО – Видин в срок до 05.01.2018 година.

 1. Предложенията да са съобразени с изискванията, посочени в чл. 50 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 2. Броят на местата в паралелките в VIII клас и в V клас по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година ще се определя при максимална пълняемост на паралелката – 26 ученици.
 3. Броят на предложените от Вас паралелки да е съобразен с възможностите на училището да създаде необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд след началото на учебната 2020/2021 година, както и с възможностите на училището за осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас в средните училища.
 4. Държавният план-прием за професионално образование и/или обучение се извършва по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО.

Предложенията се подготвят по професии/специалности от професии в съответствие с стратегиите, програмите и плановете за развитие на съответната община и област и се съгласуват в съответсдтвие с чл. 55, т. 1 и т. 6 от ЗПОО.

Предложения за две професии/специалности от професии в една паралелка се допускат, при условие че финансирането на обучението в тези паралелки се извършва в рамките на средствата по единните разфходни стандарти за издръжка на един ученик за целия срок на обучение.

 1. Паралелка по държавен план-прием в VIII клас, в задочна и вечерна форма на обучение се планира за лица, навършили 16 години и придобили основно образование по реда на ЗПУО.
 2. Лица, навършили 16 години и придобили основно образование по реда на отменения Закон за народната просвета, продължават образованието си в самостоятелна форма или на свободните места в паралелки, формирани през предходните години след полагане на приравнителни изпити.

Списъци на допуснати

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Видин

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по чужд език и майчин език, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Видин

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт за обучението в начален етап, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Видин

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по предучилищно  образование, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Видин

Зимна Академия 2020

На 24 и 25 ноември в гр. Банско  по образователна програма „Зимна Академия 2020“ представители на пет училища и четири детски градини от област Видин и РУО – Видин взеха участие в квалификационен тренинг по програма „Мотивация на работното място и развитие на екипната работа“.

Свободни работни места за старши експерти в РУО – Видин

Свободни работни места за старши експерти в РУО – Видин:

 • старши експерт по организация на средното образование – повече информация можете да видите тук.
 • старши експерт по чужд език и по майчин език – повече информация можете да видите тук.
 • старши експерт за обучението в начален етап – повече информация можете да видите тук.
 • старши експерт по предучилищно образование – повече информация можете да видите тук.

Абонамент на Издателство „Аз-Буки“

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

РЕГИОН ВИДИН

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката (чл. 50 и чл. 51 на ЗПУО), представям на Вашето внимание цените за абонамент както следва:

Издание Годишен абонамент
вестник „Аз-буки“ 78,00 лв.
сп. „История“ 36,00 лв.
сп. „Български език и литература“ 36,00 лв.
сп. „Математика и информатика“ 36,00 лв.
сп. „Педагогика“ 80,00 лв.
сп. „Професионално образование“ 48,00 лв.
сп. „Философия“ 28,00 лв.
сп. „Чуждоезиково обучение“ 36,00 лв.
сп. „Стратегии на образователната и научна политика“ 50,00 лв.
сп. „Природните науки в образованието“ 50,00 лв.

Освен в разпространителските мрежи, можете да се абонирате и директно в редакцията на „Аз-буки“, за да ползвате отстъпка.

Съгласно чл. 49 на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, квалификационен кредит се присъжда също така за:

– подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;

– научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

Повече информация можете да намерите на www.azbuki.bg.

С уважение,

д-р Надя Кантарева-Барух

Директор

Награждаване на победителите в Димитровденско математическо състезание

В навечерието на духовния празник на град Видин се състоя награждаването на победителите в традиционнито Димитровденското математическо състезание, което се организира за шестнадесета поредна година.Състезанието се провежда под патронажа на кмета на Община Видин, със съдействието на Регионално управление на образованието и Съюза на математиците в България – секция Видин. В него се включиха 361 участници – ученици от трети до дванадесети клас и бивши ученици от цялата страна. В състезанието участваха 79 представители от Сърбия и Румъния. Кметът на Община Видин, Началникът на Регионалното управление на образованието и Председателят на Съюза на математиците в България – секция Видин връчиха златните, сребърните и бронзовите медали на  състезателите, класирали се на първо, второ и трето място в категориите от 3 до 12 клас, както и в категория „бивши ученици“.

Пожелаваме на всички участници в състезанието, и на всички ученици да бъдат здрави и успешни, и да посрещнат с много настроение духовния празник на Видин.