Всички публикации от riovidin

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

За трета поредна година Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.
Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:
1. Устойчиво развитие
2. Успешна промяна
3. Значима иновация
4. Значимо партньорство.
За отличието могат да кандидатстват или бъдат номинирани общини, юридически лица, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.
Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория. Може да участвате в конкурса, като изпратите формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето – https://sacp.government.bg . Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата – сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.
Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на sacp@sacp.government.bg до 10 ноември 2020 г.
Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от Председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.
Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на специална церемония, за която ще получите допълнително покана.
Регламент на конкурса тук
Формуляр за кандидатстване тук
Формуляр за номиниране тук

Създаване на информационна база за „заместващи учители”

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, се счита за целесъобразно и навременното създаване на резерв от кадри, които при необходимост да се включат в образователния процес.
За тази цел и с оглед добрата оперативност е необходимо да бъде изградена информационна база от „заместващи учители” към всяко регионално управление на образованието чрез достъп до попълване на електронен формуляр за регистриране на желаещите педагогически специалисти, специалисти и студенти в случай на отсъстващи учители.
В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по.. .” (учебен предмет); студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по
– студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.
При необходимост може да се използва информационната банка с кадри за заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), създадена за нуждите на Националната програма „Без свободен час”.

Линк към формуляра за попълване:
https://forms.gle/QrHuDrc2rLJsTJD96

Видеоклип за миене на ръцете, предоставен от УНИЦЕФ

По инициатива на УНИЦЕФ в България бе разработен видеоклип и детска песен, с който да се насочи вниманието на децата от предучилищна възраст към навика и начина за миене на ръцете. Темата е особено актуална и би подкрепила усилията на учителите и родителите при изграждането на този така значим навик за често и правилно миене на ръцете.
Линк, от който може да бъде изтеглена песента: https://wetransfer.com/downloads/a1e57f516556f613570906ae640b5eed20200911153603/41e8afe7a1492043f73db64c69d1f5f720200911153627/8433fa

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин 1. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒

Свободно работно място в СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин

 

Образователна институция Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин 1. Чистач/хигиенист             2.Учител група ЦДОУ I-IV клас 21.09.2020 г.

Повече информация ⇒⇒⇒