Всички публикации от riovidin

Национален конкурс за детска рисунка “ Пролет върху листа“ 2021г.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” – 2021г. е организиран от Община Кюстендил.
Цялата информация за конкурса ще откриете ТУК ⇒⇒⇒

ФИЛОСОФСКИ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗИРА ФИЛОСОФСКИ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

Конкурсът се организира, за да насърчи философстване чрез използване възможностите на филмовото изкуство. Организатор на конкурса е Българско философско общество. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас – индивидуално или колективно. За участие в конкурса се изисква създаване на авторски филм – игрален или документален – с продължителност до 5 мин. (категория Short Films).

Повече информация за конкурса тук ⇒⇒⇒

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА КУКЕРСКИ ИГРИ „МАГИЯТА НА КУКЕРОВДЕН – ДА ПРОГОНИМ ЗЛОТО, ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ”

Конкурсът за рисунка на кукерски игри „Магията на Кукеровден – Да прогоним злото, да бъдем по-добри” е посветен на традиционния кукерски празник. Този ден се отбелязва в периода между Месни и Сирни заговезни. Обичаят е свързан с вярата, че осигурява плодородие и изобилие, води началото си от древната Тракийска култура.
Организатори на конкурса: Сдружение „Усмивка” и читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”.
Целта е да се съхрани и популяризира българския народен празник Кукеровден, поощрявайки изявите на даровити деца чрез представяне на детското творчество и талант пред широк кръг зрители.
Конкурсните творби ще бъдат оценявани по следните критерии:
– близост до темата
– проявена фантазия
– оригиналност
– съчетаване на цветовете
– композиция
Регламент: В конкурсът могат да вземат участие деца от IV група на детска градина и ученици от 1 до 7 клас.
Рисунката да е специално подготвена за конкурса. Участниците са свободни да използват различни техники и материали /акварел, бои, моливи, пастели или флумастери/.
Форматът на рисунките да е 35/50 см. на картон.
Към всяка творба да има надпис с трите имена на автора, клас/ПГ; учебно заведение; телефон за връзка; имейл.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
Начало на конкурса 11.01.2021 г., крайният срок за получаване на творбите 21.02.2021 г. на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 25 партер.
На 02.03.2021 г. ще бъдат публикувани имената на отличените участници на фейсбук страницата – Читалище „Св. св. Кирил и Методий” и сдружение „Усмивка”, както и на сайта на читалището: www.chitalishte-km.org. Победителите в конкурса ще бъдат уведомени на посочените от тях координати. Всички участници в конкурса ще получат грамота по имейл.

АФИШ КУКЕРИ ⇒⇒⇒

КОНТАКТИ
Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”
гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл. 25 партер
e-mail: chitalishte_km@abv.bg
Сдружение „Усмивка“
град Бургас, ул. „ Янко Комитов” 4
e-mail: mitka_g@abv.bg
Митка Георгиева – Председател на УС на СНЦ „Усмивка“

Провеждане на Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“ Селановци 2021

За осма поредна година ОУ „Н Й. Вапцаров“ с. Селановци, община Оряхово, област Враца организира Национален конкурс за малки философи „Малкият принц“ Селановци 2021, на който Регионално управление на образованието – Враца е съорганизатор. От настоящата учебна година конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на Националния дворец на децата.

Прилагамe Статут на НК „Малкият принц“ с включени срокове, теми и начин на организация тук ⇒⇒⇒

Държавен план – прием за учебната 2021/2022 година

Брой на учениците в 7-ми клас тук ⇒⇒⇒

Правила план – прием 2021/2022 година тук ⇒⇒⇒

Целеви стойности тук ⇒⇒⇒

Приложение – STEM професии и профили тук ⇒⇒⇒

Писмо до областен управител и кметове на общини тук ⇒⇒⇒

Писмо до Бюра по труда тук ⇒⇒⇒

Писмо до преставителите на националните преставителни организации тук ⇒⇒⇒

Становище – Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – област Видин тук ⇒⇒⇒

Становище – Димово тук ⇒⇒⇒

Становище – Ружинци тук ⇒⇒⇒

Становище – Кула тук ⇒⇒⇒

Становище – Ново село тук ⇒⇒⇒

Становище – Белоградчик тук ⇒⇒⇒

Становище – Брегово тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 1 – 2020 Резултати тук ⇒⇒⇒

Инфо Анкетно проучване 2 – 2020 Резултати тук ⇒⇒⇒

Обучения на педагогически специалисти към Център за обучение „Цар Симеон Велики““

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на практически онлайн обучения, които са организирани от Центъра за обучение  „Цар Симеон Велики“ и ще се проведат през януари 2021 г.
Темите на обученията са одобрени и вписани в информационния регистър на МОН и носят на участниците съответните квалификационни кредити. Основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем. Наши лектори са водещи експерти с богат практически опит и хабилитирани лица от различни висши учебни заведения и научни институции. Всички те спазват основния ни принцип при провеждане на обученията — теорията да бъде сведена до минимум и да се даде възможност на участниците за повече практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси. Всичко това, в допълнение с интерактивния начин, по който протичат нашите обучения, ни прави предпочитан и надежден партньор.
Цената за индивидуално обучение в една програма е 75 лв. с придобиване на един кредит. За всеки участник се издава удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.
За повече информация посетете сайта на организацията https://educenter-tzarsimeon.bg/ или се свържете с нас на тел.: 0879216108.
Изберете най-подходящото за Вас обучение и направете своята заявка още сега, като договорите специална цена за екипа Ви!

Тема: Коучинг в образованието ⇒⇒⇒

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ –  1 част. ⇒⇒⇒

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – 1 част. ⇒⇒⇒

Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Допустими кандидати по цитираната процедура са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ) и Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, които осъществяват дейност за кариерно ориентиране и консултиране. Процедурата предвижда и участие на асоциирани партньори – общини, на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), териториални структури на Агенцията по заетостта (Дирекции „Бюро по труда“) и на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.
Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .
Заинтересованите страни – потенциални кандидати и партньори, вкл. асоциирани партньори, могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/), модул „Разяснения по процедурата“, както и на електронната поща на УО на ОПНОИР: infosf@mon.bg. Разясненията на УО на ОПНОИР се предоставят публично в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“. Информационният ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа.

В тази връзка, каним заинтересованите страни за участие в информационния ден, за което ще е необходима регистрация на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие в срещата в началния час, препоръчваме регистрацията да бъде извършена предварително (до 18 януари 2021 г. включително).

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлява участникът, както и ролята, която изпълнява в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което молим за участие да се регистрират до двама представители от една организация/институция.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 20.01.2021 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

⇒ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

⇒ ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием за продължаване на образованието си в VIII клас в българско училище през учебната 2021/2022 година

Съгласно чл. 51а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература, и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2021 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Учениците, които желаят да кандидатстват за училища в област Видин, подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване, в края на VII клас, в училище определено от началника на РУО – Видин.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Информация за учениците, които се обучават в училища на чужди държави и желаят да кандидатстват за заемане на места по държавен план-прием в профилираните гимназии в профил „Математически“ или „Природни науки“ в V клас в българско училище през учебната 2021/2022 година

Съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием в профилираните гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика в IV клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари 2021 година, родителите на учениците, желаещи да кандидатстват в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ подават заявление за явяване на изпит до съответното Регионално управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват. Изпитите се полагат при условията и по реда на националното външно оценяване, в училище определено от РУО на територията на областта.

В област Видин държавен план-прием в V клас ще се извършва в Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, гр. Видин. Учениците, които желаят да кандидатстват подават заявление в Регионално управление на образованието – Видин, пл. „Бдинци“ № 2А, етаж 12, стая 11 или на електронен адрес: rio_vidin@mon.bg.

Онлайн обучения конфликт на интереси & СФУК

Обученията ще се проведат в  платформата webinaria.bg
Как да се включите в платформата за Онлайн обучението?
Един ден по-рано, на заявилите и платили участие, ще изпратим линк и подробни инструкции как да влязат в платформата и да открият виртуалната зала.
Важна информация!!!
В деня на видео обучението ще Ви очакваме в 09:15 (тоест: по-рано във времето, за да сте сигурни, че точно в 09:30 часа ще сте на линия за старта на нашата онлайн среща). По време на обучението ще имате възможност да задавате Вашите въпроси към лектора чрез микрофон или писмено чрез чат лентата в платформата.
При интерес моля изпратете по електронната поща своите талони за регистрация (в приложения файл) в посочения срок.
На разположение сме за допълнителни въпроси и информация.
Моника Кръстева
Тренинг Фактори
център за професионално обучение

ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
НА ТЕМА:„АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – НЕСЪВМЕСТИМОСТ, ДЕКЛАРАЦИИ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 2020г. В СРОК ДО 15.05.2021г. ПРАКТИКА НА КПКОНПИ И СЪДА ПО КАЗУСИ С КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.” тук »»»

ПОКАНА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
НА ТЕМА: „НОВИТЕ УКАЗАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ – ПРИЛАГАНЕ, ДОБРИ ПРАКТИКИ. ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.” тук »»»

Заповед № РД-09-З567 от 17.12.2020 г. на МОН

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература тук »»»
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»