Всички публикации от riovidin

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа.

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа, в сила от 01.11.2019 г. Актуални въпроси на ЗОП и ППЗОП. Методология и практика на Агенцията по обществени поръчки

25 и 2юни 2019 г.  (16 уч. часа)

гр. София, хотел ХЕМУС ****

Лектори:

Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата и

Борислав Цветанов– юрист, експерт по обществени поръчки; 2006- 2015 г. КУИППД/ КОНПИ; 2015- 2017 г. Дирекор на дирекция „Правно и административно обслужване” в общинска администрация; 2017- 2018 г. МРРБ; 2018- 2019 г. АОП

На семинара ще научите за:

 • Особености при изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка – пазарни проучвания и консултации. Разделяне на обществени поръчки – промени в забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП и последици.
 • Обособени позиции: приложното поле на мотивите за липса на обособени позиции;прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП; особености при възлагане чрез електронната платформа.Обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците: изменения в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП; задължени лица; доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
 • Критерии за подбор и документите за доказване на съответствие с тях. Използване на трети лица и подизпълнители.
 • Оценяване на офертите в съответствие с чл. 70 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП.
 • Срокове за подаване на оферти и за валидност на офертите. Съдържание на образците към документацията за обществена поръчка.
 • Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.
 • Искане и даване на разяснения – използване на електронната платформа. Оферти – окомплектоване и подаване чрез електронната платформа.
 • Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – промени в работата на комисията при действието на електронната платформа.
 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.
 • Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение. Външен предварителен контрол осъществяван от АОП. Често срещани нарушения на законодателството констатирани при контролната функция на АОП. Нови административно наказателни разпоредби. Практически въпроси с които се сблъскват възложителите в процеса на възлагане на поръчки. Подбрана практика на КЗК и ВАС.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА:
http://tbm-bg.com/obuchenia/270

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:
http://tbm-bg.com/zapisvane

Такса за участие: 330 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП и ППЗОП,  2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 21 юни 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

ДЕТСКА ПСИХОСОМАТИКА – Ефективно Справяне с 5 масови проблеми при подрастващите: АСТМА, АЛЕРГИИ, ЕНУРЕЗИС, ЕНКОПРЕЗИС, ТИКОВЕ – Много-Компонентен Интегративен подход

Уебинар «ДЕТСКА ПСИХОСОМАТИКА – Ефективно Справяне с 5 масови проблеми при подрастващите: АСТМА, АЛЕРГИИ, ЕНУРЕЗИС, ЕНКОПРЕЗИС, ТИКОВЕ – Много-Компонентен Интегративен подход» на Академията за ППО.

Тези често срещани проблеми при децата и юношите (достигащи съвкупно до 20-30% в някакъв период от живота им), макар и добре познати и на родителите, и на професионалистите, не само, че не намаляват, а се увеличават – напр. децата-астматици от 3-4% за едно-две десетилетия се увеличиха до над 10%, особено в големите градове. Същото се отнася и за другите изброени проблеми.

Прилаганите в момента подходи за справянето с тях или не са особено ефективни (напр. при астмата и алергиите те не лекуват проблема в дълбочина и окончателно, а контролират симптоматиката, а при енурезиса, енкопрезиса и тиковете, всъщност няма ефективни медицински подходи за лечение) или не рядко рецидивират след време. Това не означава, обаче, че не съществуват други, психо-поведенчески, начини за справяне с тези проблеми. Напротив, има такива, при това добре известни и практикувани от хиляди специалисти с голям успех при милиони хора по целия свят и ние имаме удоволствието и приоритета да ви ги предоставим. Това са многокомпоненти програми създадени от специалисти предимно в САЩ, но също в Русия и други страни от 70-те години на 20 в. насам и доказали своята ефективност. В някои от тях ключова роля играе т.н. приложен поведенчески анализ (ABA), в други специфични психофизиологични практики, в трети NLP и др.. Общото между тези програми е, че те са основават не на еднократни или линейни прости методи (напр. един медикамент, билка или медицинска интервенция) или на един психологичен метод (от която и да е школа – напр. психоанализ, когнитивно-поведенческа терапия, НЛП или др.), или промяна на един от аспектите на начина на живот (напр. хранене, движение, фитнес, общуване или др.), а са многокомпоненти (5-10 компонента), многостъпкови (4-5-6) комплексни, био-психо-социални, програми. В обучението ни, основаващо се на нашия над 10-годишен опит, детайлно се представят всички важни компоненти и стъпки на тези програми за всеки от 5-те проблема, с които ще се работи. Имайки предвид мащабността на тези проблеми, това е едно въвеждащо в общия ни многокомпонентен подход и по-конкретни начини на работа с тях обучение, като след това, при желание, има възможност за по-специализирани обучения по всеки един от тези 5 психоздравни и психосоматични проблеми поотделно. Ефективността на нашите програми е в диапазона 60-80%, което е един доста висок процент. За да се постигне той и за да е устойчив във времето, обаче, трябва да се включат всички компоненти на програмите ни и да следват всички стъпки в тях. И макар, че имаме случаи на изчезване на симптоматиката само в 1 стъпка и с 1 процедура, прилагането на цялостната програма е условието за дългосрочната им ефективност.

Предлаганото обучение, одобрено от МОН и носещо 1 квалификационен кредит, е особено подходящо за всички, които работят с деца и юноши изобщо или с такива с посочените проблеми и в частност, за училищни, клинични и детско-юношески психолози, психотерапевти и психиатри, педагогически съветници, специални педагози, социални работници, логопеди, лекари и други специалисти, както и за специалисти от ЦОП, ЦСРИ, дневни и други центрове и по-специализирани ДГ и училища, както и за различните институции за деца и юноши с различни проблеми, а могат да се включат и родители, които имат деца с някой от 5-те проблема. За частно практикуващите колеги с кабинети имаме специална по-задълбочена програма и обучение, която се основава на франчайзингов принцип. Досега сме провели двуцифрен брой обучения по тази важна проблематика в София, Пловдив и Бургас. Уебинарната форма на обучение (т.е. онлайн присъствен семинар) е много удобна за всички колеги от страната, за които командировъчните като пари и време са проблем, както и факта, че уебинарът се провежда във вечерно, т.е. в извънработно време, а не е за пренебрегване и факта, че при онлайн обучението таксата за участие е значително по-ниска.

От ОРГАНИЗАЦИОННА гледна точка, уебинарът е 16-часов (8 уч.ч. присъствени онлайн + 8 ч. дистанц.), одобрен е от МОН и носи 1 квалификационен кредит. Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 ч до 21:40 ч. – по 4 модула на вечер от по 40 мин. с по 20 мин. почивки между тях. Уебинарът се осъществява в платформата Zoom, най-популярната платформа за уебинари в света. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалиф. кредити според Наредба 12 на МОН ще им бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

ВАЖНО !   Участието в първият ден на уебинара на 30.05.2019 ге БЕЗПЛАТНО за всички интересуващи се от темата колеги – учители, психолози, психотерапевти, пед.съветници, администратори, ресурсни учители, логопеди и други специалисти и те могат да изтеглят оттук (https://dox.abv.bg/download?id=e644c67e16) хиперлинковете за включване в модулите на уебинара, който ще се проведе на 30 май от 18 ч. Има възможност за получаване и на тематичен пакет от методики посветен на темата на уебинара.

За допълнителна информация и заявка за участие в уебинара – пишете на akademia_ppo@abv.bg. Заявката е в свободен текст.

Законът за киберсигурност. Нови изисквания и мерки за мрежова и информационна сигурност

24 юни 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Йорданка Ивановаадвокат; Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

Програма на семинара:

10.00 – 13.15 ч. І. Правни и организационни аспекти. Лектор: Йорданка Иванова, адвокат

 1. Общо представяне на българския Закон за киберсигурност и Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
 2. Задължени субекти и методика за определяне на операторите на съществени услуги.
 3. Компетентни административни органи по мрежова и информационна сигурност – видове, задачи, правомощия, екипи за реагиране.
 4. Мерките за мрежова и информационна сигурност (организационни, технологични и технически) и техният минимален обхват.
 5. Конкретни задължения на операторите на съществени услуги и цифрови услуги:
 • мерки за управление на рисковете, съобразени със: сигурността на системите и съоръженията; действията при инциденти; управление на непрекъснатостта на дейностите; наблюдение, одит и изпитване; спазване на международни стандарти.
 • мерки за предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност с цел осигуряване на непрекъснатост на предоставяните от тях услуги;
 • задължение за докладване на инциденти с компютърната сигурност за инцидентите, които имат въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги показатели, дали въздействието на даден инцидент е съществено.
 1. Система за управление на сигурността на информацията, която включва следните минимални организационни мерки:
 • разпределение на отговорностите за мрежовата и информационната сигурност;
 • прилагане на политика за мрежовата и информационната сигурност;
 • управление на: риска; информационните активи, включително човешките ресурси; инцидентите; достъпите (физически и логически); измененията; непрекъснатостта на дейността и/или услугите (съществени, цифрови); взаимодействията с трети страни.
 1. Административно-наказателна отговорност за задължените субекти при неспазване на законовите изисквания.
 2. Европейска стандартизация за ИКТ услуги.

14.00 – 17.15 ч. ІІ. Технически аспекти. Лектор: Красимир Коцев, експерт по киберсигурност

 1. Оценка на заплахите, риска и въздействието.
 • Анализиране на заплахи, свързани с методите на социалното инженерство.
 • Анализиране на заплахи, свързани с електронната търговия и финансовия сектор.
 • Анализиране на заплахи, свързани с изтичане на конфиденциална информация и кражба на данни.
 • Анализиране на заплахи, свързани с опит за спиране на услугата.
 • Анализиране на заплахи, свързани с кражба на автентикация.
 1. Осигуряване на непрекъснатост на действията. Разглеждане на техническите мерки, необходими за осигуряването на непрекъснатост на действията и възстановяване на бизнеса в случай на атака.
 2. Изграждане на система за разпределяне и управление на заявките.
 • Методи за проследяване на инцидентите.
 • Методи за проследяване на промени по инфраструктурата на дадена организация.
 • Методи за проследяване на клиентските заявки.
 1. Управление на чувствителна информация.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейния пренос.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейното съхранение.
 • Управление на чувствителна информация по време на нейната обработка.
 1. Системна и мрежова сигурност.
 • Сигурност на данните при приложенията.
 • Сигурност на данните на ниво мрежа и операционна система.
 1. Управление на уязвимостите. Методи за изграждане на програма за сканиране и тестване на сигурността на информационни системи като защитна мярка.
 2. Мониторинг на критичните системи.
 3. Реагиране при инциденти и атаки. Необходими стъпки при изграждане на план за реагиране при инциденти.

 

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка; при участие в три – 15 %

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

специализирани обучения във връзка с ЗПКОНПИ

 1. Тема: „ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКАНА ГОДИШНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ. ПРАВЕН РЕЖИМ, АДМИНИСТРАТИВНА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

v  Дата на провеждане: 07.06.2019 г.

v  Място на провеждане:  гр. Стара Загора, х-л Сити

v  Срок за записване: 27.05.2019 г.

покана от тук

 1. Тема:„ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ – ВИДОВЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ПРОВЕРКА. ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТТА. ПРАКТИКА НА КПОНПИ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”

 

v  Дата на провеждане: 10-13.07.2019

v  Място на провеждане:  Свети Влас, хотел Лунна пътека 5*,  all inclusive

v  Срок за записване: 17.06.2019 г.

покана от тук

При интерес на ръководителите и експертите от Вашата администрация, които имат отношение към темата, моля да изпратят по електронната поща своите талони за регистрация

среща на психолозите и педагогическите съветници

Поредната 19-та ежемесечна среща на психолозите и педагогическите съветници, осъществявана на основата на Меморандума между РУО София-град и ДПБ от 04.04.2017 г. и Индиативната програма за реализацията му през 2018/2019 г. ще се проведе на 29.05.2019 г. от 9.00 ч.  в СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София.  

Темата на срещата е ”Позитивно образование и позитивен климат“.

Програмата на тази среща, както и местоположението и начините за транспорт до/от СМГ са дадени в приложени файлове.

Очакваме колегите, които проявяват интерес към тази актуална тема, която е много популярна, обсъждана и прилагана по света, да се включат в предстоящата ежемесечна среща на колегите психолози и пед.съветници от столичното образование. Срещата е отворена и за всички проявяващи интерес към темата от и извън образованието.

Местоположението на СМГ е даден в сайта на училището – https://www.smg.bg/contacts.php.

Приложение:  Програма на 19-та среща на 29.05.2019 г. – https://dox.abv.bg/download?id=634367643c

Спектакъл на дратично-куклен театър Силистра

Дратично-куклен театър Силистра е държавен професионален културен институт, второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към Министерство на културата. В репертоара на театъра е включен спектакълът „Откога те чакам”, авторски спектакъл от Орлин Дяков, и костюми Виолета Радкова, а ролите се изпълняват от актьорите Иван Самоковлев, Татяна Цветкова, Илияна Крушева, Михаил Незалзов, Александър Павлов и Стефан Станчев. „От кога те чакам” е пиеса за борбата на едно младо момиче със зависимостта си от наркотиците. В спектакъла се срещат минало и настояще, както и изконните основи на българщината и съвременното им обезсмисляне.

До 10. юни е удължен срокът за кандидатстване на училища и организации, за да станат част от Международната награда на херцога на Единбург в България

До 10. юни всяко училище и организация в България може да заяви желанието си за придобиване на лиценз за независим оператор на престижната международна програма, развиваща лидерски умения чрез неформално образование чрез попълване на онлайн форма за интерес. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора. Като ефективен инструмент за личностно развитие и израстване, програмата предлага и множество възможности за лицензираните организации, образователни институции и техните служители. В процеса на работа те имат възможност да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор от утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като същевременно развиват и своите менторски умения. Наградата служи и за скъсяване на дистанцията между учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и  връзката между двете страни. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 130 държави, което е уникална възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за развиване на училищната среда и изграждане на позитивна образователна система у нас.

 

Kвалификационни обучения в Бургас, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители

Място на провеждане: Бургас, улица Г. Кирков №3

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 8- 9 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Имам удоволствието да Ви съобщя и поканя на предстоящите квалификационни обучения във Варна, подходящ за логопеди, психолози и ресурсни учители.

Място на провеждане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

Програма: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ И БЪРЗОТО СЕРИЙНО НАЗОВАВАНЕ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ ЧРЕЗ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ /КТФО/

Одобрена със заповед № РД09-877 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 13- 14 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 280 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

НОВА Програма:ОЦЕНКА НА ЧЕТЕНЕТО /ДЕКОДИРАНЕ И РАЗБИРАНЕ/ И НЕГОВИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС

Одобрена със заповед № РД09-865 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката /16 часа – 1 кредит/

Време на провеждане: 15- 16 юни, 2019 /9.30 – 16.30 часа; 9.30-14.30/

Цена: 250 лв.

Автор и водещ обучител: гл.ас. д-р Катерина Щерева

Записването се извършва по имейл. Необходимо е да се изпратят трите имена за удостоверенията, телефон за връзка и детайли за фактура. За присъждане на кредити са необходими и допълнителни данни.

За да мога да издам удостоверение с кредити са ми необходими следните данни:

(име, презиме, фамилия)

роден/а на ……………     год., в гр. (с)  София,………………….

на длъжност………………..

месторабота …………………………..

(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

завършил/а

(висше училище)

образователно-квалификационна степен – …….., специалност:……………..,

диплома ……………………………………..

Данни за заплащане по банков път:

ГЛОССА ТЕРАПИ ЕООД
Банка:
ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG07UBBS88881000597563

 

Място на проведане: Варна, ул. Мусала 6, Учебно-творчески център „Пламък“

За въпроси и уточнения:

Катерина Щерева

GSM: 0898 79 54 13

e-mail: katerinashtereva@abv.bg

Пробно външно оценяване по математика в VII клас

Сдружение Училищно настоятелство на ППМГ «Екзарх Антим I», гр. Видин организира провеждането на пробен изпит по математика за VII клас на 02.06.2019 година  в сградата на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин с начален час 9:00. Изпитът е по формата на Националното външно оценяване.Всеки ученик ще получи комплект с изпитни материали, съдържащ изпитен тест, формули  и бланки за отговори за първа и за втора част.

Оценяването ще е само с точки и според критериите от 2018 г., а всеки участник ще може да получи работата  си  в ОУ «Любен Каравелов», гр. Видин – на партера – след 7 юни от 12:00 до 18:00 часа.

Резултатите няма да бъдат обявявани публично.

Заявленията по образец ще се приемат от 9:30 часа на 20.05.2019 г. до 18:00 часа на 31.05.2019 г. в ОУ «Любен Каравелов», гр. Видин – на партера. Заявка може да се направи и на електронната поща на Настоятелството un_pmgvd@abv.bg,  като се посочат трите имена на ученика, населеното място и училището, в което учи.

Няма такса за участието в пробния изпит