Всички публикации от riovidin

Олимпиади 2019/2020 учебна година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019/2020 година.

Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания

Правила за организацията и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

 

СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин

Образователна институция Свободно работно място за  Краен срок за
подаване на документи 
Телефон за контакт
СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин Шофьор 21.11.2019 г. 094/600221

Повече информация можете да видите тук.

Национален конкурс: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Съгласно заповед № РД-09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година е включен Национален конкурс: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

  • статут на конкурса от тук

Конкурс „Ученици в действие“

Конкурсът „Ученици в действие“ е част от популяризирането на националната програма на Сдружение за споделено учене ЕЛА –„Училището има смисъл“.

Програмата насърчава училищата и местната общност да си сътрудничат и правят ученето полезно и забавно. Kонкурсът за ученици от 5, 6, 7 клас –  „Ученици в действие“  е част от разпространението на Програма „Училището има смисъл“.

Училищата, част от нея, канят професионалисти да организират посещения, по време на които в малки групи, учениците работят заедно с тандем учител-професионалист и намират конкретни решения на проблеми от живота, използвайки знанията си от училище.

Участие могат да вземат всички ученици от V, VI, VII клас като се сдружават помежду си по свое желание и съобразно инициативата, която са избрали и нейната цел. Те трябва да осъществят проект за подобряване на средата или общностния дух в училище като се превърнат в „ученици в действие“. За целта трябва да намерят запалени възрастни, които искат да подкрепят тяхната идея.

  • покана от тук
  • декларация за информирано съгласие от тук
  • формуляр за участие от тук

 

Във връзка с встъпване в длъжност на новоизбраните кметове на общини, председатели на общински съвети и общински съветници, членове на постоянни комисии за конфликт на интереси към Общинските съвети, предлагаме на Вашето внимание практическо обучение относно ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО подаване на декларации по ЗПКОНПИ на тема:

„ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО/ЗПКОНПИ/.РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ВСТЪПИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕТЕ”.

Лектор на обучението е доктор по право Николай Николов.

Обучението ще се проведе на:

– 22 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново

– 25 ноември 2019 г. в гр. Стара Загора

– 29 ноември 2019 г. в гр. София

При интерес моля изпратете по електронната поща своите талони за регистрация.

„Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“

Семинар на тема: „Добри практики при повишаване на здравната култура и образованието на групи в неравностойно положение и в риск от социално изключване“ ще се проведе на 21-22.11.2019 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, жк.

Изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021  г.,

До работодатели, представителни организации на работодателите от Област Видин – информация във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с изготвяне на предложения за държавен план-прием за учебната 2020/2021  г., съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да направите заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда.

В Заявките е необходимо да се посочи код и наименование на професия, както и код и наименование на специалност съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (актуализиран със Заповед № РД 09-296 от 19.02.2018 г.), форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в област Видин е насочено обучението.

Заявките може да постъпват до 15 януари 2020 г. в РУО – Видин на хартиен носител или по ел. поща на адрес: rio_vidin@mon.bg  и чрез училищата. Предлагаме примерен формат за заявка. 

Списък на  училищата, които могат да осъществяват държавен план-прием в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, в област Видин.

Ролева симулация „Учениците като дипломати”

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун, в което е представена инициатива на гръцката неправителствена организация „ROI” за включване на български ученици в ролевата симулация „Учениците като дипломати”.

Министерството на образованието и науката не се ангажира с логистична подкрепа за участие в събитието.

информация от тук

пресконференция в Пресклуб „България“

На 6 ноември 2019 от 12.30 ч. се проведе пресконференция в Пресклуб „България“ (Национален стадион „Васил Левски“ – София), на която Спешъл Олимпикс България стартира трета вълна от глобалната кампания РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО

покана от тук