Всички публикации от riovidin

Втори Национален младежки конкурс на българската и руската песен „Нова надежда“ 2021 година

За втори път  Национално Движение Русофили, ще организира в България младежки конкурс за българска и руска песен ,*Нова надежда“. По този начин ще се популяризира българската и руската култура и изкуство.

Участниците в конкурса ще се състезават в две направления — „Класическо пеене” и „Популярна песен”, в две категории: индивидуално изпълнение, вокални дуети и терцети. Възрастовата група е от 18 до 29 години. Този конкурс е като продължение на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” конкурсът за първи път се проведе на 11 май 2019 година в гр. София в голямата зала на Руския културно-информационен център. През 2020 година конкурсът бе отменен заради епидемичната обстановка в страната. През 2021 година ще се проведе в г р. Стара Загора.

Информация за конкурса може да намерите на сайта — www.rusoflli.bg в раздел „Конкурси”, подраздел „Нова надежда” и на страницата на конкурса във Фейсбук.

Регламент на конкурса „Нова надежда” тук ⇒⇒⇒

3аявка за участие тук ⇒⇒⇒

Каталог за онлайн – обучения

След публикуването на измененията в Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /ДВ бр.101 от 27.11.2020г./ представяме на Вашето внимание обновения ни Каталог за онлайн – обучения /обучения от разстояние в електронна среда/ по актуални и значими теми от професионалната педагогическа и управленска практика в образованието, изцяло ориентиран към практико-приложните аспекти на ЗПУО и държавните образователни стандарти към него.

При нормализиране на епидемичната обстановка и разрешение от министъра на здравеопазването за провеждане на конферентни мероприятия, обученията могат да бъдат осъществени също и в образователната институция или като изнесени, по Ваш избор на място и време, при спазване на всички здравно-санитарни изисквания.

Център „Интерактивно обучение” прилага Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

Обучителните програми на Център „Интерактивно обучение” са одобрени от МОН /и вписани в Регистъра/ или от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и за тях се присъждат квалификационни кредити съобразно продължителността на обучението.

Център „Интерактивно обучение”, съгласно договор и споразумение за сътрудничество с Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, осъществява съдействие на педагогическите специалисти за включването им във формите на продължаваща квалификация, осъществявани от ДЕПОКПС: тематични курсове; процедури за придобиване на ПКС; професионално-педагогическа специализация за придобиване на ІІІ ПКС.

Център „Интерактивно обучение” участва като обучителна организация в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Заявка тук ⇒⇒⇒

Каталог  тук ⇒⇒⇒

 

„Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи„. 

Форумът ще се проведе
 онлайн на 25 март 2021 г. от 10.00 ч. в платформата Google Meet на адрес: https://meet.google.com/mae-hnkz-wii 
и ще бъде излъчван на живо във Facebook страницата на ВУЗФ.
Конференцията се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ).
Събитието ще протече в три последователни панела. Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование.

Участието в конференцията е без такса, но със задължителна регистрация. Крайният срок за регистрация е 22 март 2021 г. на e-mail: marketing@vuzf.bg Повече подробности и програмата на събитието може да видите на: https://vuzf.bg/events/predstoyashti/vuzf-organizira-natsionalna-onlayn-konferentsiya-v-podkrepa-na-povishavaneto-na-kvalifikatsiyata-na-uchitelite

Покана тук ⇒⇒⇒

Национално състезание „Практични финанси“

Стартира регистрацията за участие в Национално състезание „Практични финанси“ за учебната 2020/2021  учебна година. През тази година състезанието е официално част от списъка на МОН за олимпиади и национални състезания. 

 

За регистрация за участие, кандидатствайте тук: 

https://form.jotform.com/200574125565958 в срок до 10.03.2021 г. до 23:59 ч

 

Националното състезание „Практични финанси” се провежда в два национални кръга. Първият кръг се провежда в онлайн среда и предполага възможност за индивидуално участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в гр. София и/или в онлайн формат при наличие на извънредни обстоятелства. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират служебно. 

Официално писмо-покана до директорите на училища от цялата страна тук ⇒⇒⇒

Декларация за информирано съгласие, която се прикачва към формуляра за регистрация тук ⇒⇒⇒

 

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК”

Фондация  „Устойчиво  развитие за България” и Организационен комитет с участието на: Синдиката  на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата,   Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Координационния съвет на руските съотечественици в България, Представителството на Россътрудничество в България – Руския културно-информационен център, Союз друзей Болгарии – Москва под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката организират за учебната 2020/2021 г.

 Международен ученически конкурс

„Заедно в ХХІ век”

Повече тук ⇒⇒⇒

Свободно работно място в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин

Образователна институция

Свободно работно място за длъжност Краен срок за подаване на документи Телефон за контакт
ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин 1. Учител ЦДОУ     V – VII клас 02.03.2021г.

Повече тук

Стартират обученията за получаване на квалификационни кредити

Центърът за професионално обучение „Цар Симеон Велики“ е създаден през 2020 г. с цел да предлага разнообразни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, базирани на съвременните изисквания,  иновативните методи и коучинга в обучението. Дейността му се разширява последователно от академичен формат, в сферата на училищното образование, професионалното ориентиране и кариерно развитие.
„Да обучаваш – означава да се учиш двойно.“
Жозеф Жубер
„Успешният учител“ – Модул 1
06.03 и 13.03
Програмата е насочена към развиване на умения и обогатяване на преподавателската практика, така че ученикът да е в центъра на учебния процес.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
„Успешният учител“ – Модул 2
20.03 и 27.03
Програмата включва разглеждане на ежедневните дейности, източниците на стрес и представяне на различни стратегии за управление на стреса при различните типове комуникация.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

„Моята България“ – Модул 1
06.03 и 13.03
В програмата се представят последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи за преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
„Моята България“ – Модул 2
20.03 и 27.03
В процеса на обучението ще се осъвремени прочитът на събитията и фактите от българската история, ще се работи с допълнителни рубрики – илюстрации, личности и документи, чрез които учителите ще успеят да формират аналитичност и критично мислене в учениците.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

„Коучинг в образованието“ – Модул 1
20.03 и 27.03
В програмата се представят последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи за преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
„Коучинг в образованието“ – Модул 2
06.03 и 13.03
В програмата ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея. 
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук

„Коучинг в образованието“ – Модул 3
05.03 и 12.03
Коучинг подход при девиантно поведение. Изграждане на саморефлексия в учениците. Кариерно ориентиране на ученици с коучинг.
Цена за придобиване на един квалификационен кредит: 75 лв.
Купи тук
Научете повече

 

 

Национален ученически конкурс „Космосът и ние“

Фондация „Устойчиво развитие за България“
и Синдикатът на българските учители

със съдействието на

Представителството на Россътрудничество в България

/Руски културно-информационен център – гр. София/

организират

 I-то издание на Националния ученически конкурс за рисунка:

 „Космосът и ние“

Регламент на конкурса тук ⇒⇒⇒