Всички публикации от riovidin

Предстоящо обучение за външни инспектори

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието директорът на НИО организира обучение за външни инспектори. Предстоящо обучение ще се проведе през м. януари 2023 г. за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми кандидати,

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, се ОБЯВЯВА обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за учебната 2022/2023 г.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 10 ноември до 12 декември 2022 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.

Необходими документи:

 1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
 2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
 3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
 4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
 5. Декларация – линк за изтегляне на бланка

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на електронна поща – v.yanakieva@mon.bg. При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка. Копията на документи следва да бъдат четливи.

Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.

Стойността на обучението е 530 лева.

Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:

Национален инспекторат по образованието

Гр. София

Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG59FINV91503117164001

BIC КОД: FINVBGSF

Основание за плащане – обучение за външен инспектор

Обучението ще е присъствено и ще се проведе в гр. София, от 9 до 11 януари 2023 г., включително.

Лице за контакт – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“ тел. 02 424 11 84

Конкурс за ученици на тема „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“

„Националният екип експерти по професионално образование и обучение“ към Центъра за развитие на човешките ресурси  отправя покана за участие в конкурс за ученици на тема: „Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“, който се организира за първи път и има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.

Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика.

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8МВ. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи /без интервали/, шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.

Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:

 • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU);
 • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU).

Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.

Всеки участник подава материали само за една от двете категории, като посочва и възрастовата група, за която кандидатства:

 • 7 – 11 години;
 • 12 – 15 години;
 • 16 – 19 години.

Участникът се регистрира като изпраща на  имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г.:

 1. Регистрационна форма;
 2. Декларация 001 – попълнена от ученици в категория 16 – 19 години, само за тези ученици, които към датата на кандидатстване са навършили 18 години;
 3. Декларация 004 /информирано съгласие от родител/;
 4. Снимки;
 5. Обяснителен текст.

Цялата информация и документация относно организирането, провеждането и оценяването на участниците в конкурса – Обявата с условията за участие и Приложенията към нея, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/konkurs-za-uchenitsi-zeleni-i-digitalni-umenia-v-klasnata-staya-green-and-digedu/.