Електронна платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE

Функциите на Национална служба за подкрепа на електронната платформа за обучение за възрастни в Европа (EPALE) в България се осъществяват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Министърът на образованието и науката провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката в съответствие с общоевропейската политика. Организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие на средното и висшето образование и програми за квалификация и преквалификация. Координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания и развитие на научния потенциал, съобразно тенденциите в развитието на науката в страната и в чужбина. Координира изпълнението на социалната политика по въпросите на трудовата заетост, равнището на доходите в областта на образованието и науката. Ръководи и организира въвеждането и функционирането на информационните технологии в образованието и науката. Организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” Представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на образованието и науката и координира действията по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност.

Министерството на образованието и науката е Национален координатор за обучението за възрастни за изпълнението на Европейската програма за обучение на възрастни в България.
Допълнителна информация на адрес: https://ec.europa.eu/epale/bg