Квалификация на педагогическите специалисти

11.08.2014 г.
Консорциум на водещите университети в страната, осъществил краткосрочните обучения по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, ще връчи сертификатите на успешно преминалите краткосрочни курсове:
«Обучение за работа с деца и ученици със СОП»;
«Обучение на педагогически специалисти за придобиване знания умения и компетентности за работа в Интеркултурна среда»;
«Обучение на педагогически специалисти за придобиване знания , умения и компетентности за оценяване на учениците»;
«Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка».
Събитието ще се проведе на 13. 08. 2014 г. от 14.00 часа в Актовата зала на СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин, ул. «Търговска» № 6.

06.06.2012 г. Банка кадри – Заместващи учители
Детски градини

Училища

18.04.2012 г. Информация за проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проект BG051PO001

Заповед_RD09_120

Заповед_RD09_378 и инструкция

Вашият коментар