Квалификация на педагогическите специалисти

06.06.2012 г. Банка кадри – Заместващи учители
Детски градини

Училища

18.04.2012 г. Информация за проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проект BG051PO001

Заповед_RD09_120

Заповед_RD09_378 и инструкция

Вашият коментар