Професионално образование

Регистър на професиите и специалностите, по които се извършва валидиране на професионални знания, умения и компетентности.