Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българско средно училище „Хр. Ботев“ гр. Братислава

Заповед № РД-13388/15.06/2020 г. на министъра на образованието и науката

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилага

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс