Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища в област Видин

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат  ⇒⇒⇒

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс  ⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒

Заявление за участие в конкурса  ⇒⇒⇒    ⇒⇒⇒