МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Видин

Конкурсната комисия, определена  със заповед № РД 09-1331/16.05.2019 г.,  и изменена със заповед № РД 09-1426/27.05.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Aнета Таскова Кирилова
 2. Веселка Николова Александрова

Посочените кандидати трябва да се явят  на тест на 26.06.2019 г. от 10:00 часа в зала 1 на VІІ етаж в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А.

Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите  кандидати е необходимо да носят документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за държавния служител
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 • Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности
 • Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
 • Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Видин

1.Светлана Младенова Тодорова

Основание за недопускане:

Чл. 20, ал.2 от Наредбата за   провеждане на конкурсите за държавни служители.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания съгласно обявлението за професионален опит-1 година стаж като учител по професионална подготовка или минимален ранг – V младши.

 

Председател на конкурсната комисия:

Ангел Донкин