Изграждане на система за управление и оценка на риска в организацията

3 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

 

Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво.

Програма на семинара:

 1. Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
 2. Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 3. Основни акценти в процеса по управление на риска:
 • идентифициране на рискове;
 • методология за оценка на риска;
 • оценка на влияние и вероятност на риска: влияние и вероятност на риска; присъщ и остатъчен риск;
 • възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;
 • дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;
 • периодичност на оценка и докладване на рискове;
 • ниво на докладване;
 • определяне на отговорници за управление на рискове;
 • рискови индикатори.
 1. Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология.
 2. Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:
 • критерии за приемливост на рискови индикатори;
 • дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск.
 1. Мониторинг и докладване на рисковете:
 • риск регистър;
 • справка „Светофар”;
 • добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

12.45 – 13.45 ч. Обяд

 1. Стратегии и подходи за управление на рисковете.
 2. Иницииране на корективни действия:
 • справка „Регулировчик”;
 • добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;
 • оценка на ефективността на корективни действия.
 1. Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.
 2. Основни рискове във всяка организация.
 3. Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

При участие в две обучения – 10 % отстъпка; при участие в три – 15 %

ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

Китов център ЕООД, т. 02 9515854, 0892 241171; office@kitovcenter.com; www.kitovcenter.com