Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП

Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП след промените от 01.03.2019 г. Подготовка за възлагане чрез централизирана електронна платформа.

 

21 май 2019 г.  (8 уч. часа)

гр. София, хотел РАМАДА ****

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата

 

 На семинара ще научите за:

  • Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка при условията на чл. 21, ал.2 от ЗОП:намиране на пазарна стойност; разграничение между пазарни проучвания и консултации; обработка на събраната информация за целите на определяне на прогнозната стойност; съотношение между изискванията на чл. 21, ал.2 и ал. 8 от ЗОП
  • Влияние на промените в ЗОП и ППЗОП при деклариране и доказване на лично състояние на кандидатите/участниците: промени в основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП; нов кръг на задължени лица – пълномощниците като задължени лица; деклариране на обстоятелства от чуждо име; доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.
  • Определяне, деклариране и доказване на съответствие с критериите за подбор след промените в ЗОП и ППЗОП:видове критерии за подбор и възможност за позоваване на капацитета на трети лица при доказване на съответствие;промени в доказателствата за съответствие с част от критериите за подбор и последици в практиката; доказване на съответствие с критериите за подбор в хода на процедурата и при сключване на договор.
  • Срок на валидност на офертите: определяне от възложителя; удължаване на срока за валидност и потвърждаване на валидност за нов срок; последици.
  • Изготвяне на задължителни образци към документацията за обществена поръчка – подход и съдържание: ЕЕДОП;техническо предложение; ценово предложение.
  • Съобразяване на новите моменти в ППЗОП при назначаване и работа на комисията: състав на комисията – особености; изисквания при документиране работата на комисията в различните видове процедури.
  • Сключване на договор за обществена поръчка: срокове; събиране на документи; съдържание на договора.
  • Практически въпроси при прилагане на новите изисквания за възлагане чрез събиране на оферти с обява:съставяне на декларации за лично състояние и критерии за подбор; действия при работата на комисията; приключване на възлагането.
  • Основни правни и практически въпроси при възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа.

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА вижте ТУК: http://tbm-bg.com/obuchenia/269

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК: http://tbm-bg.com/zapisvane

 

Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела, 2 кафе- паузи и сертификат за участие в семинара.

Краен срок за записване и плащане на таксата за участие- 19 май 2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!!