140 години Търновска конституция; Мисия учител

Обществения съвет на НК „Родолюбие” напомня, че срокът за изпращане на разработките класирани за участие в националния етап на Двадесет и седмия национален ученически конкурс под наслов „140 години Търновска конституция“ и конкурса „Мисия учител” е до 30. 06. 2019 г.

Заключителният етап на конкурса ще бъде проведен в гр. Велико Търново.

Класираните от първо до трето място на общинско равнище разработки трябва да бъдат изпратени на адрес — София, 1000, ул. „Ген. Паренсов“, № 11 – за конкурса „Родолюбие”. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на участниците, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РУО.

Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

За рефератите и презентациите да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).