Конкурс на Ромския образователен фонд

Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Ежегодно Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 170 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

За академичната 2019-2020 година конкурса за стипендии бе обявен на 8 април 2019

г. с краен срок за кандидатстване 15 май 2019 г.

Насоките за кандидатстване са публикувани на следната интернет страница: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0