Задължения и изисквания, произтичащи от измененията в нормативната база за противодействие на изпирането на пари

Сертифициран обучителен семинар, организиран от „Китов център“ и „Алсас“ ЕООД.

23 април 2019 г., 09.00 – 13.00 ч.
София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69
Лектори: Антон Михайлов, 
юрист; Иван Кавръков, юрист

Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП, раздел II. Задължени субекти.

Ползата от семинара:

 • Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице при евентуални установени съмнителни операции и сделки, свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението.

Програма на семинара:

1. Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

 • Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
 • Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
 • Видове комплексна проверка.

2. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

3. Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.

 • Оценка на риска.
 • Вътрешна организация.
 • Съхранение, защита и разкриване на информация.

4. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

Цена за участие 190 лв. без ДДС

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ