Международен турнир „Математика без граници“

 

 

№ РД-25-2677 / 10.08.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно:  Международен турнир „Математика без граници“.

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В регионалното управление на образованието – Видин е постъпило писмо с вх. № К-699 / 10.08.2018 г. от г-н Любомир Любенов – председател на организационния комитет на Математика без граници.

Организационния комитет на Математика без граници кани за участие всички български училища, които имат възможност да се присъединят към каузата „Математика без граници“.

В срок до 20 септември 2018 г. е необходимо да изпратите на организаторите декларация от координатора на турнира за съответното училище.

Моля да създадете нужната организация за информиране на съответните преподаватели от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Декларация за обработване на лични данни
  2. Регламент и график на дейностите – проект

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин