Нов шанс за успех

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.004
„ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ –
„Нов шанс за успех“


На електронната страница http://novshans.mon.bg на проекта BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“ в раздел Новини е публикувана новата покана за сформиране на групи. Крайният срок за постъпване на документацията е до 12:00 часа на 02.05.2018 г.


 1. Наименование и седалище на бенефициента:
  – Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, МОН – 1000 София, бул. “Княз Дондуков” 2А
 2. Място на изпълнение на проекта:
  – На територията на Република България
 3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
  – Нов шанс за успех
 4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
  – 24 994 462,50 лева
 5. Планиран брой участници:
  10 000 неграмотни и слабограмотни
  лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици
 6. Начало – 21.09.2016 г. / Край – 21.12.2018 г.

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя;
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:

 • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа;
 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

Основни дейности:

 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността;
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен;
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап;
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение;
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи;
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене;
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Подробна информация за проекта: http://novshans.mon.bg/


Училища от област Видин, участници в I етап на проекта –
(от 27.02.2017 г. до 04.07.2017 г.):

ОУ „Епископ Софроний Врачански“, гр. Видин;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово;
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село;
СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Ружинци.


Училища от област Видин, участници в II етап на проекта –
(от 18.12.2017 г. ):

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово;
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село.


Училища от област Видин, участници в III етап на проекта –
(от 05.11.2018 г. ):

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово;
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар;
СУ „Васил Левски“, гр. Кула;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село.