Държавни зрелостни изпити

2018/2019 учебна година

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г.  за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-3944/19.12.2018 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила и образци на документи.

Образци на документи

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУОа сайтовете

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)


2017/2018 учебна година

http://rezultati.zamaturite.bg
http://zamaturite.bg/rezultati
са публикувани оценките от държавните зрелостни изпити.


На 29.08.2017 г., в ППМГ „Екзарх Антим I“ гр. гр. Видин се състояха държавни зрелостни изпити по биология и здравно образование – 30 допуснати, 23 явили се; география и икономика – 30 допуснати, 23 явили се; английски език – 1 допуснат, 1 явил се; физика – 1 допуснат, 1 явил се; химия и опазване на околната среда  – 1 допуснат, 1 явил се.

На 28.08.2017 г., в ППМГ „Екзарх Антим I“ гр. Видин се състоя държавен зрелостен изпит по български език и литература. От допуснатите 61 зрелостници се явиха 49.


На 28.08.2015 г. в СОУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин се проведе вторият държавен изпит. Разпределението на учениците по предмети е, както следва:

 • География и икономика –
  допуснати 51 ученици, явили се 44;
 • Биология и здравно образование –
  допуснати 36 ученици, явили се 28;
 • Английски език –
  допуснати един ученик, явили се един;
 • История и цивилизация –
  допуснат един ученик, който не се е явил.

На 27.08.2015 г. в СОУ „Цар Симеон Велики“ гр. Видин се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература. От допуснатите до явяване 62 ученици се явиха 49 ученици.

На 22.05.2015 г. се състоя вторият държавен изпит. Разпределението на учениците по предмети е, както следва:

 • География и икономика –
  допуснати 223 ученици, явили се 206;
 • Биология и здравно образование –
  допуснати 209 ученици, явили се 202;
 • Английски език –
  допуснати 153 ученици, явили се 153;
 • Математика –
  допуснати 44 ученици; явили се 44.
 • История и цивилизация –
  допуснати 33 ученици, явили се 32;
 • Философски цикъл –
  допуснати 6 ученици, явили се 6;
 • Руски език –
  допуснати 2 ученици, явили се 2;
 • Немски език –
  допуснат 1 ученик, явил се 1;
 • Физика и астрономия –
  допуснат 1 ученик, явил се 1;
 • Химия и опазване на околната среда –
  допуснат 1 ученик, явил се 1;

На 20.05.2015 г. се състоя държавният зрелостен изпит по български език и литература. От допуснатите до изпит 655 ученици се явиха 640 ученици.

Организирането и провеждането на ДЗИ, сесия май – юни 2015 година, в област Видин се осъществява в съответствие с графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, утвърден със Заповед № РД 09 – 1360/29.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката.

През учебната 2014/2015 година зрелостниците, заявили желание да полагат ДЗИ през сесия май – юни 2015 г., са както следва:

 • 20 май 2015 г. – БЕЛ – 687 ученици
 • 22 май 2015 г. – II – ри задължителен ДЗИ – 706 ученици, разпределени по учебни предмети:

 • География и икономика – 236 ученици;
 • Биология и здравно образование – 228 ученици;
 • Английски език – 154 ученици;
 • Математика – 44 ученици;
 • История и цивилизация – 33 ученици;
 • Философски цикъл – 6 ученици;
 • Руски език – 2 ученици;
 • Немски език – 1 ученик;
 • Физика и астрономия – 1 ученик;
 • Химия и опазване на околната среда – 1 ученик;
 • В периода 26 май – 05 юни 2015 година – Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 1 ученик, заявил желание за полагане на ДЗИ по География и икономика.

До 19 май 2015 година, зрелостниците, подали заявление за допускане до ДЗИ, получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която са посочени датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит.

В деня на изпита, зрелостниците се явят в определените от Началника на РИО – Видин училища, за провеждане на ДЗИ, в 7.30 часа като представят служебна бележка за допускане до ДЗИ и документ за самоличност /лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка/.

Вашият коментар