Административни услуги

Работно време на звеното за административно обслужване от 9,00 часа до 17,30 часа без прекъсване

Вътрешни правила за административно обслужване 

Административни услуги извършвани от РУО – Видин

Указание за признаване на повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Заявление за признаване на квалификационни кредити

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен ІV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием.

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на сл. бележка за признаване на завършен ІV клас за целите на кандидатстване в V клас

Харта на клиента.

Анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РУО – Видин