Комплексно административно обслужване

Вътрешни правила за административно обслужване

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2).

Заявление за издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3).

Заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на административни услуги.

Указание за признаване на повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти

Заявление за признаване на повишаване на квалификацията

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти

Харта на клиента.

Анкетна карта за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РУО – Видин