БДП


22.07.2020 г.

Информация за възникнали ПТП с участието на деца и ученици на територията на област Видин за периода 01.01.2020 г. – 30 06.2020 г.  ⇒⇒⇒     ⇒⇒⇒


21.01.2020 г.

Информация за възникнали ПТП с участието на деца и ученици на територията на област Видин за периода 01.07.2019 г. – 31 12.2019 г. от тук

 


16.01.2020 г.

  1. Информационна карта за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по БДП на децата в детските градини и учениците от I до XII клас – област Видин за първия учебен срок на 2019/2020 г. от тук
  2. Планирани и предприети мерки от РУО – Видин за ограничаване на пътнотранспортните произшествия с участието на деца и намаляване на последствията от тук
  3. НАРЕДБА № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията Обн. – ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката от тук
  4. Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. от тук
  5. Системата от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата от тук
  6. Заповед № 09-1583/09.09.2009 г. от тук
  7. Най-добри практики по БДП от тук
  8. Обобщена информация за осъществения инструктаж в предучилищното и училищното образование за поведението на децата и учениците като участници пешеходци в движението по пътищата при усложнени метеорологични и пътни условия и осъществен контрол от директорите за готовността на водачите на служебни автомобили и училищни автобуси извозващи деца и ученици до образователните институции и обратно от тук