дейностите на нов образователен проект

 

От 07 Октомври 2016г. са стартирани дейностите на нов образователен проект на Ромски образователен фонд, Министерство на образованието и науката и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства   „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“(BU 222).

Целта и дейностите на новия образователен проект изцяло кореспондират с държавната политика за оптимизиране на обхвата, задържането и успешното завършване на средно образование на учениците от  9, 10, 11 и 12 клас .

В училищните колегии от област Видин са започнали разяснителните дейности за информиране на учениците, техните родители,  учители, за да се проучат желанията на учениците от гимназиален етап за кандидатстване в избора на стипендианти.

Крайният срок за попълване, окомплектоване и изпращане изисквания комплект документи е до 16 ноември 2016 г.

Допълнителна информация може да получите от интернет страницата на ЦОИДУЕМ http://coiduem.mon.bg/

В РУО гр. Видин за методическо подпомагане по проекта  „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“(BU 222)  – г-жа Ц. Хаджигеоргиева тел. 0895771011; 094/988824 ;  ts.hadzhigeorgieva@rio-vidin.org