Втори етап на българо-унгарската конференция „Учене през целия живот – знания и мъдрост“

В периода от 09.10.2014 г. до 12.10.2014 г. експерти от РИО – Видин, директори на училища и учители от областта взеха участие във втория етап на българо-унгарската конференция „Учене през целия живот – знания и мъдрост“, проведена в град Будапеща. Конференцията е част от проекта „Морска академия 2020” , разработен в контекста на основни стратегически документи на Европейския съюз: „Европа 2020“, Стратегия на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион, Национална стратегия за учене през целия живот и др. Проектът се реализира от Асоциацията на дунавските общини (АДО) „Дунав” и Будазиг – ЕООД с подкрепата на: Министерството на образованието и науката, посолството на Унгария в Република България, посолството на Република България в Унгария.
Целите на проекта са свързани с разгръщане на българо-унгарското сътрудничество в сферата на образованието и културата, популяризиране на добри учителски практики, обмен на информация, практически опит и идеи за повишаване продуктивността на педагогическата дейност на директори, учители, възпитатели и др. специалисти в системата на училищното и предучилищно образование.
В хода на конференцията се проведе работно посещение в детска градина и в основно училище в VIII район на град Будапеща, като домакините представиха презентация на тема „Актуални аспекти на унгарското училищно образование“.