Международен турнир „Математика без граници“

 

 

№ РД-25-2677 / 10.08.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно:  Международен турнир „Математика без граници“.

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В регионалното управление на образованието – Видин е постъпило писмо с вх. № К-699 / 10.08.2018 г. от г-н Любомир Любенов – председател на организационния комитет на Математика без граници.

Организационния комитет на Математика без граници кани за участие всички български училища, които имат възможност да се присъединят към каузата „Математика без граници“.

В срок до 20 септември 2018 г. е необходимо да изпратите на организаторите декларация от координатора на турнира за съответното училище.

Моля да създадете нужната организация за информиране на съответните преподаватели от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Декларация за обработване на лични данни
  2. Регламент и график на дейностите – проект

С уважение,

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин

Предоставяне на информация за грешки в учебниците по история и цивилизации за V клас.

 

 

 

№ РД-25-2672 /08.08.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./С. ……………………

Относно:      

Предоставяне на информация за технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама в одобрените учебници по новата учебна програма по история и цивилизации за V клас.

 

УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти продължителността на ползване на учебниците, предоставяни за безвъзмездно ползване на учениците от II клас до VII клас, е три учебни години.

По новата учебна програма по история и цивилизации за V клас има одобрени учебници:

–    през 2016 година на издателствата: „Булвест 2000“ ООД, „Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета-София“ АД, ИК „Св. Георги Победоносец“ ЕООД. Те се ползват в училищното образование от учебната 2016/2017 година. Учебната 2018/2019 година ще бъде трета, последна година на ползването им;

–    през 2017 година на Института за образователни политики „Архимед и Диоген“ ООД. Този учебник се ползва в училищното образование от учебната 2017/2018 година.

Регионалните управления на образованието нямат информация за направения избор на учебници от учителите съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. С оглед на това моля да се обърнете с молба към учителите, които са преподавали в V клас през учебната 2017/2018 година, независимо учебник на кое издателство са ползвали в работата си, да предоставят по желание информация за технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, открити в одобрените учебници по история и цивилизации за V клас.

Информацията от учителите следва да бъде изготвена съгласно Приложение № 1.

Директорите на училищата е необходимо да обобщят информацията, предоставена от учителите, и да я изпратят в РУО – Видин с придружително писмо и на електронен адрес ir.vodova@rio-vidin.org  в срок до 25.10.2018 година – Приложение № 2.

Констатираните от учителите технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, ще бъдат предоставени на издателствата за отстраняването им при отпечатване на тиражите на учебниците по история и цивилизации за V клас за учебната 2019/2020 година.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин

Конкурс „160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

 

 

През 2018 година се навършват 160 години от откриването на Болгардската гимназия „Георги Сава Раковски“ – гр. Болград, Украйна. За достойно отбелязване на знаковата годишнина и за приобщаване на българските ученици към честванията е обявен национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: „160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“

  • Регламент за организиране  и провеждане от тук

Регистрация на ученици от X клас за учебната 2018/2019 година

 

 

Изх. № РД-25-2206 / 22.06.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно: Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 271 от 20 април 2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2018-2019 година, която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през настоящата учебна година. В същото време следващата година ще бъде първата учебна по националната програма за втория випуск ученици. Това може да бъде всеки десетокласник за 2018-2019 учебна година, който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

  • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
  • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната.

Учениците от първата година на националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласниците през учебната 2018/2019 година) – 01.11.2018 г.

Приложено Ви изпращам приложение № 6 към т.1, буква „е“ към Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет.

Моля да осъществите необходимите действия за осигуряване възможност на бъдещите десетокласници през следващата 2018/2019 учебна година да се включат в Националната програма.

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин